Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 2:16

Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 2:16

Johannes 3:16

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 2:16

Romeinen 5:2

Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig.
Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 2:16

1 Thessalonicensen 3:11

Mogen God, onze Vader, en onze Heer Jezus ons pad naar u leiden.
Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 2:16

1 Petrus 1:3

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.
Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 2:16

Efeze 5:25

Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven
Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 2:16

Kolossensen 1:23

Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is, en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden.
Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 2:16

Johannes 15:9

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde:
Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 2:16

Romeinen 4:16

Maar de belofte had alles te maken met vertrouwen omdat ze een gave van God moest zijn, want alleen zo kon ze voor heel het nageslacht blijven gelden. Niet alleen voor wie de wet heeft, maar ook voor wie op God vertrouwt zoals Abraham, die de vader van ons allen is.
Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 2:16

Lukas 16:25

Maar Abraham zei: “Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn.
Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 2:16

Openbaring 1:5

en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed,
Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 2:16

Johannes 15:13

Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.
Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 2:16

Handelingen 15:11

Nee, we geloven dat we alleen door de genade van de Heer Jezus gered kunnen worden, op dezelfde wijze als zij.’
Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 2:16

2 Thessalonicensen 1:1

Van Paulus, Silvanus en Timoteüs. Aan de gemeente in Tessalonica, die toebehoort aan God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus.
Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 2:16

Romeinen 8:24

In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien?
Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 2:16

Efeze 5:2

en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.
Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 2:16

Jesaja 51:11

Wie door de HEER zijn bevrijd, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde trekken de stad binnen, gejammer en verdriet vluchten eruit weg.
Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 2:16

Jesaja 35:10

Zij die de HEER heeft bevrijd, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde trekken de stad binnen, gejammer en verdriet vluchten eruit weg.
Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 2:16

Titus 1:2

die hoop geeft op het eeuwige leven dat God, die niet liegt, vóór alle tijden heeft beloofd.
Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 2:16

Efeze 2:4

Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is,
Gerelateerd aan 2 Thessalonicensen 2:16

Psalmen 103:17

Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen
1
2
3
Volgende