Gerelateerd aan 2 Samuel 22:28

Gerelateerd aan 2 Samuel 22:28

Psalmen 72:12

Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept, wie zwak is en geen helper heeft.
Gerelateerd aan 2 Samuel 22:28

Jesaja 5:15

Zij worden vernederd, ze moeten buigen, wie trots was, zal de ogen neerslaan.
Gerelateerd aan 2 Samuel 22:28

Exodus 3:7

De HEER zei: 'Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze lijden.
Gerelateerd aan 2 Samuel 22:28

Jakobus 4:6

maar de genade die hij schenkt is nog groter.' Daarom staat er: 'God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade.'
Gerelateerd aan 2 Samuel 22:28

Jesaja 2:11

Wie hoogmoedig was, slaat de ogen neer, wie trots was, buigt het hoofd. Want de dag komt dat alleen de HEER hoog verheven is.
Gerelateerd aan 2 Samuel 22:28

Jesaja 2:17

Wie hoogmoedig was, buigt het hoofd, wie trots was, bijt in het stof. Want de dag komt dat alleen de HEER hoog verheven is.
Gerelateerd aan 2 Samuel 22:28

Jesaja 63:9

In al hun nood was ook hijzelf in nood: zij werden gered door de engel van zijn tegenwoordigheid. In zijn liefde en mededogen heeft hij hen zelf verlost, hij tilde hen op en heeft hen gedragen, alle jaren door.
Gerelateerd aan 2 Samuel 22:28

Exodus 9:14

Dit keer tref ik uzelf, uw hovelingen en uw volk met mijn zwaarste plaag, dan zult u beseffen dat er op de hele aarde niemand is als ik.
Gerelateerd aan 2 Samuel 22:28

Daniel 4:37

(4:34) Ik, Nebukadnessar, roem, verhef en verheerlijk nu de koning van de hemel. Al zijn daden zijn juist en zijn paden recht. Wie hoogmoedig zijn, kan hij vernederen.
Gerelateerd aan 2 Samuel 22:28

Job 40:11

Stort je razende woede over alles uit, zie je een hoogmoedige-verneder hem,
Gerelateerd aan 2 Samuel 22:28

1 Petrus 5:5

En u, jongeren, moet van uw kant het gezag van de oudsten erkennen. Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade.
Gerelateerd aan 2 Samuel 22:28

Jesaja 37:28

Maar ik ken je, ik ben op de hoogte van je doen en laten, ik weet heel goed hoe je tekeergaat tegen mij;
Gerelateerd aan 2 Samuel 22:28

Exodus 10:3

Mozes en Aäron gingen naar de farao en zeiden: 'Dit zegt de HEER, de God van de Hebree ën: Hoe lang blijft u nog weigeren u aan mij te onderwerpen? Laat mijn volk gaan om mij te vereren.
Gerelateerd aan 2 Samuel 22:28

Psalmen 138:6

De HEER is hoogverheven! Naar de nederige ziet hij om, de hoogmoedige doorziet hij van verre.'
Gerelateerd aan 2 Samuel 22:28

Spreuken 21:4

Een hooghartige blik, een aanmatigend hart, wat een goddeloze uitstraalt is zondig.
Gerelateerd aan 2 Samuel 22:28

Jesaja 37:23

Weet wie je hebt beledigd en bespot, wie je hebt uitgejouwd, uitdagend aangekeken: het was de Heilige van Israël!
Gerelateerd aan 2 Samuel 22:28

Jesaja 61:1

De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding,
Gerelateerd aan 2 Samuel 22:28

Psalmen 140:12

(140:13) Dit weet ik: de HEER doet recht aan zwakken en armen.
Gerelateerd aan 2 Samuel 22:28

Psalmen 12:5

(12:6) Zwakken en armen zuchten onder het geweld-' Om hen sta ik op, 'zegt de HEER, 'ik breng de redding die zij verlangen.'
Gerelateerd aan 2 Samuel 22:28

Exodus 18:11

door wie jullie met zoveel minachting behandeld zijn. Nu zie ik in dat de HEER machtiger is dan alle andere goden.'
1
2
Volgende