Gerelateerd aan 2 Petrus 3:18

Gerelateerd aan 2 Petrus 3:18

Kolossensen 1:10

Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:18

Efeze 4:15

Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:18

1 Petrus 2:2

en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:18

1 Petrus 5:10

Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen.
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:18

Filippensen 3:8

Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:18

Kolossensen 3:10

en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:18

2 Petrus 1:3

Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht.
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:18

2 Korinthe 4:6

De God die heeft gezegd: 'Uit de duisternis zal licht schijnen, 'heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:18

2 Timotheüs 4:18

De Heer zal me van alle kwaad redden en me veilig naar zijn hemels koninkrijk brengen. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:18

Efeze 1:17

Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen.
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:18

Johannes 17:3

Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:18

Psalmen 92:12

(92:13) De rechtvaardigen groeien op als een palm, als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog.
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:18

2 Petrus 1:11

en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en redder Jezus Christus.
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:18

Mattheüs 6:13

En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:18

Openbaring 1:6

die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader-aan hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen.
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:18

Romeinen 11:36

Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:18

2 Thessalonicensen 1:3

Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt.
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:18

2 Petrus 2:20

En als zij die zich door hun kennis van onze Heer en redder Jezus Christus hebben losgemaakt van het vuil van de wereld, daar weer in verstrikt raken en er opnieuw door worden beheerst, zijn ze er erger aan toe dan voorheen.
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:18

Hosea 14:5

(14:6) Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Het zal bloeien als een lelie, wortelen als een ceder op de Libanon;
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:18

2 Petrus 1:8

Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar.
1
2
Volgende