Gerelateerd aan 2 Petrus 1:4

Gerelateerd aan 2 Petrus 1:4

Ezechiel 36:25

Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden.
Gerelateerd aan 2 Petrus 1:4

Efeze 4:23

dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden
Gerelateerd aan 2 Petrus 1:4

Hebreeën 12:10

Onze aardse vaders berispten ons maar voor korte tijd en naar eigen goeddunken, maar hij berispt ons voor onze eigen bestwil, om ons te laten delen in zijn heiligheid.
Gerelateerd aan 2 Petrus 1:4

2 Korinthe 3:18

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.
Gerelateerd aan 2 Petrus 1:4

Kolossensen 3:10

en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.
Gerelateerd aan 2 Petrus 1:4

1 Johannes 3:2

Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is.
Gerelateerd aan 2 Petrus 1:4

2 Korinthe 6:17

Daarom zegt de Heer: Ga weg bij de ongelovigen, zonder je van hen af en raak niets aan dat onrein is. Dan zal ik jullie aannemen
Gerelateerd aan 2 Petrus 1:4

2 Petrus 2:18

want met loos gebral en schaamteloze uitspattingen verleiden ze hen die zich nog maar net hebben losgemaakt van degenen die dwalen.
Gerelateerd aan 2 Petrus 1:4

Galaten 6:8

Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven.
Gerelateerd aan 2 Petrus 1:4

Hebreeën 8:6

Maar Jezus is dus aangesteld voor een eerbiedwaardiger dienst, in die zin dat hij bemiddelaar is van een beter verbond, dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in betere beloften.
Gerelateerd aan 2 Petrus 1:4

Johannes 1:12

Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.
Gerelateerd aan 2 Petrus 1:4

1 Petrus 4:2

Zo iemand laat zich gedurende de rest van zijn leven niet meer leiden door menselijke verlangens maar door Gods wil.
Gerelateerd aan 2 Petrus 1:4

Hebreeën 9:15

Zo is hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond; hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen.
Gerelateerd aan 2 Petrus 1:4

2 Petrus 1:1

Van Simeon Petrus, dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan allen die dankzij de rechtvaardigheid van onze God en van onze redder Jezus Christus hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen als wij.
Gerelateerd aan 2 Petrus 1:4

Jakobus 4:1

Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste?
Gerelateerd aan 2 Petrus 1:4

1 Johannes 2:15

Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem,
Gerelateerd aan 2 Petrus 1:4

1 Johannes 2:25

En dit is wat hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven.
Gerelateerd aan 2 Petrus 1:4

2 Korinthe 1:20

In hem worden alle beloften van God ingelost; en daarom is het ook door hem dat we amen zeggen, tot Gods eer.
Gerelateerd aan 2 Petrus 1:4

Galaten 3:16

Nu gaf God zijn beloften aan Abraham en zijn nakomeling. Let wel, er staat niet 'nakomelingen', alsof het velen betreft, maar het gaat om één: 'je nakomeling' -en die nakomeling is Christus.
Gerelateerd aan 2 Petrus 1:4

Romeinen 9:4

omwille van hen, de Israëlieten, die God als zijn kinderen heeft aangenomen en aan wie hij zijn nabijheid, de verbonden, de wet, de tempeldienst en de beloften heeft geschonken;