Gerelateerd aan 2 Kronieken 30:18

Gerelateerd aan 2 Kronieken 30:18

2 Kronieken 6:21

Luister naar de smeekbeden die uw dienaar en uw volk Israël naar deze tempel richten, aanhoor ons gebed vanuit de hemel, uw woonplaats, aanhoor ons en schenk ons vergeving.
Gerelateerd aan 2 Kronieken 30:18

Jakobus 5:15

Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden.
Gerelateerd aan 2 Kronieken 30:18

2 Kronieken 30:25

De hele gemeenschap van Juda vierde feest met de priesters en de Levieten, samen met de hele gemeenschap die uit Israël was gekomen, en met de vreemdelingen uit Israël en Juda.
Gerelateerd aan 2 Kronieken 30:18

Exodus 34:6

De HEER ging voor hem langs en riep uit: 'De HEER ! De HEER ! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig,
Gerelateerd aan 2 Kronieken 30:18

Genesis 20:17

Toen bad Abraham tot God, en God genas Abimelech en zijn vrouw en bijvrouwen, zodat ze weer kinderen konden krijgen;
Gerelateerd aan 2 Kronieken 30:18

Job 42:8

Welnu, neem elk zeven jonge stieren en zeven rammen, ga daarmee naar mijn dienaar Job, zodat jullie een offer kunnen brengen voor jezelf. Job, mijn dienaar, zal voor jullie bidden, want ik ben alleen hem goedgezind. Dan zal ik jullie niet blootstellen aan schande, ook al hebben jullie niet juist over mij gesproken, zoals mijn dienaar Job.'
Gerelateerd aan 2 Kronieken 30:18

Genesis 20:7

Maar geef haar nu terug aan haar man, want hij is een profeet en kan voor je bidden, en dan zul je in leven blijven. Maar geef je haar niet terug, dan zul je onherroepelijk sterven, jij en allen die bij je horen.’
Gerelateerd aan 2 Kronieken 30:18

1 Korinthe 11:28

Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt,
Gerelateerd aan 2 Kronieken 30:18

Daniel 9:19

Heer, luister naar ons! Heer, vergeef ons! Heer, verhoor ons gebed! Wacht niet langer en grijp in, mijn God, ook omwille van uzelf, want uw naam is verbonden aan uw stad en aan uw volk.'
Gerelateerd aan 2 Kronieken 30:18

2 Kronieken 30:11

Slechts enkelen uit Aser, Manasse en Zebulon bogen het hoofd en kwamen naar Jeruzalem.
Gerelateerd aan 2 Kronieken 30:18

Psalmen 25:8

Goed en rechtvaardig is de HEER: hij wijst zondaars de weg,
Gerelateerd aan 2 Kronieken 30:18

Numeri 9:10

'Zeg tegen de Israëlieten: "Wanneer iemand van u of van uw nakomelingen onrein is doordat hij met een lijk in aanraking is geweest of wanneer iemand een verre reis maakt, en hij wil toch ter ere van de HEER het pesachoffer bereiden,
Gerelateerd aan 2 Kronieken 30:18

1 Johannes 5:16

Als iemand zijn broeder of zuster een zonde ziet begaan die niet tot de dood leidt, moet hij voor hem of voor haar bidden en zo de zondaar het leven geven. Dit geldt wanneer er sprake is van een zonde die niet tot de dood leidt. Er bestaat ook zonde die wel tot de dood leidt. In dat geval geldt mijn aansporing om te bidden niet.
Gerelateerd aan 2 Kronieken 30:18

Psalmen 36:5

(36:6) HEER, hoog als de hemel is uw liefde, tot in de wolken reikt uw trouw,
Gerelateerd aan 2 Kronieken 30:18

Exodus 12:43

De HEER zei tegen Mozes en Aäron: 'Voor het pesachmaal gelden deze voorschriften: Er mag geen enkele vreemdeling aan deelnemen.
Gerelateerd aan 2 Kronieken 30:18

Numeri 19:20

Maar wie onrein is en zich niet laat reinigen, moet uit de gemeenschap gestoten worden, omdat hij het heiligdom van de HEER verontreinigd heeft. Omdat hij zich niet met reinigingswater heeft laten besprenkelen, blijft hij onrein.
Gerelateerd aan 2 Kronieken 30:18

Numeri 14:18

"De HEER is geduldig en trouw, schuld en misdaad vergeeft hij, al laat hij niet alles ongestraft en al laat hij voor de schuld van de ouders de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde."
Gerelateerd aan 2 Kronieken 30:18

Psalmen 119:68

U bent goed geweest en hebt goed gedaan, onderwijs mij in uw wetten.
Gerelateerd aan 2 Kronieken 30:18

Psalmen 86:5

U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid, uw trouw is groot voor ieder die u aanroept.