Gerelateerd aan 2 Korinthe 7:10

Gerelateerd aan 2 Korinthe 7:10

Handelingen 3:19

Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 7:10

Handelingen 11:18

Toen ze dat gehoord hadden, waren ze gerustgesteld en loofden ze God met de woorden: ‘Dan geeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen.’
Gerelateerd aan 2 Korinthe 7:10

2 Samuel 12:13

David antwoordde Natan: 'Ik heb gezondigd tegen de HEER.' Toen zei Natan: 'De HEER vergeeft u die zonde, u zult niet sterven.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 7:10

2 Timotheüs 2:25

en zijn tegenstanders zachtmoedig terechtwijzen. Dan brengt de Heer hen misschien tot inkeer, zodat zij de waarheid leren kennen
Gerelateerd aan 2 Korinthe 7:10

1 Koningen 8:47

en wanneer ze dan in hun ballingsoord tot inkeer komen en zich in dat vreemde land smekend tot u wenden en belijden dat ze hebben gezondigd, dat ze verkeerd hebben gedaan en slecht hebben gehandeld,
Gerelateerd aan 2 Korinthe 7:10

Lukas 15:10

Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt.’
Gerelateerd aan 2 Korinthe 7:10

Lukas 18:13

De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: “God, wees mij zondaar genadig.”
Gerelateerd aan 2 Korinthe 7:10

Job 33:27

Dan zingt hij het uit en zegt tegen ieder: "Ik heb gezondigd, wat recht is maakte ik krom, maar het werd mij niet aangerekend.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 7:10

Mattheüs 26:75

Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had: ‘Voordat er een haan gekraaid heeft, zul je mij driemaal verloochenen.’ Hij ging naar buiten en huilde bitter.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 7:10

Spreuken 17:22

Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 7:10

2 Korinthe 12:21

Ik ben bang dat God mij bij mijn bezoek opnieuw zal vernederen en ik opnieuw verdriet zal hebben om al die broeders en zusters die zijn blijven zondigen en zich niet hebben afgekeerd van hun zedeloosheid, ontucht en losbandigheid.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 7:10

1 Koningen 21:4

Achab ging terug naar zijn paleis, woedend en terneergeslagen omdat Nabot tegen hem had gezegd dat hij hem de grond die hij van zijn voorouders had geërfd niet zou afstaan. Hij ging op zijn rustbed liggen, met zijn gezicht naar de muur, en weigerde te eten.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 7:10

2 Samuel 17:23

Toen Achitofel merkte dat zijn raad niet werd opgevolgd, zadelde hij zijn ezel en ging terug naar huis, naar Gilo. Thuis wikkelde hij zijn zaken af en daarna verhing hij zich. Hij werd begraven in het graf van zijn vader.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 7:10

Genesis 4:13

Kaïn zei tegen de HEER: ‘Die straf is te zwaar.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 7:10

Mattheüs 21:28

Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei tegen de een: “Jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het werk.”
Gerelateerd aan 2 Korinthe 7:10

Jeremia 31:9

Zij komen terug in tranen, ze heffen smeekbeden aan, en ik zal hen leiden. Ik breng hen naar stromende beken en voer hen over geëffende wegen; daar kunnen zij niet struikelen. Want ik ben voor Israël een vader, en Efraïm is mijn eerstgeboren zoon.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 7:10

Jona 3:10

Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen, en hij deed het niet.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 7:10

Genesis 30:1

Omdat Rachel geen kinderen van Jakob kreeg, was ze jaloers op haar zuster. ‘Geef mij kinderen, ‘zei ze tegen Jakob, ‘anders ga ik dood!’
Gerelateerd aan 2 Korinthe 7:10

Ezechiel 7:16

Wie toch ontkomen, zijn als duiven uit het dal-verdreven naar de bergen, kermend in hun schuld.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 7:10

2 Samuel 13:4

'Zeg eens, Amnon, 'vroeg hij aan de koningszoon, 'waarom ben je toch al dagenlang zo neerslachtig?' Amnon antwoordde: 'Omdat ik verliefd ben op Tamar, de zuster van mijn broer Absalom.'
1
2
Volgende