Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:14

Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:14

1 Korinthe 15:33

Maar vergis u niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:14

1 Korinthe 10:21

U kunt niet drinken uit de beker van de Heer en ook uit die van demonen, u kunt niet deelnemen aan de maaltijd van de Heer en ook aan die van demonen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:14

Jakobus 4:4

Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:14

Efeze 5:6

Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:14

1 Petrus 2:9

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:14

Deuteronomium 22:9

U mag uw wijngaard niet inzaaien met verschillende soorten zaad, want dan zou de hele oogst-dat wat u gezaaid hebt evenals de opbrengst van de wijngaard-niet door u gebruikt mogen worden.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:14

1 Thessalonicensen 5:4

Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief,
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:14

Psalmen 139:21

Zou ik niet haten wie u haten, HEER, niet verachten wie tegen u opstaan?
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:14

Leviticus 19:19

Leef mijn bepalingen na. Laat je vee niet paren met dieren van een andere soort. Zaai je akker niet in met verschillende soorten gewassen. Draag geen kleren die zijn geweven uit twee soorten garen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:14

Psalmen 26:4

Met bedriegers zit ik niet aan, met huichelaars ga ik niet om,
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:14

Efeze 4:17

Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:14

1 Koningen 18:21

Daar sprak Elia het volk als volgt toe: 'Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als de HEER God is, volg hem dan; is Baäl het, volg dan hem.' De Israëlieten zeiden niets.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:14

Deuteronomium 7:2

Wanneer de HEER, uw God, u de overwinning op hen schenkt, moet u hen doden. U mag geen vredesverdrag met hen sluiten en hen niet sparen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:14

Psalmen 106:35

vermengden zich zelfs met hen en spiegelden zich aan hun daden,
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:14

Johannes 15:18

Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haatte dan jullie.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:14

Maleachi 2:11

Juda heeft trouweloos gehandeld, en in Israël en Jeruzalem heeft men zich gruwelijk misdragen. Juda heeft ontwijd wat de HEER heilig is en wat hij liefheeft; Juda is getrouwd met een vrouw die een vreemde god vereert.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:14

1 Johannes 1:5

Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:14

Ezra 9:11

die u ons gegeven hebt bij monde van uw dienaren de profeten, die zeiden: "Het land dat jullie binnengaan en in bezit nemen is een verontreinigd land, bezoedeld door de bevolking van het land met haar gruwelijke gebruiken. Zij hebben het met hun onreinheid gevuld, van het ene einde tot het andere.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:14

Spreuken 22:24

Ga niet om met een heethoofd, houd je niet op met een driftkop,
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:14

1 Korinthe 5:9

Ik heb u in mijn vorige brief gezegd dat u niet moet omgaan met ontuchtplegers,
1
2
3
Volgende