Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:17

Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:17

Romeinen 8:18

Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:17

1 Petrus 5:10

Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:17

Romeinen 5:3

En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt,
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:17

Jakobus 1:12

Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:17

Hebreeën 12:10

Onze aardse vaders berispten ons maar voor korte tijd en naar eigen goeddunken, maar hij berispt ons voor onze eigen bestwil, om ons te laten delen in zijn heiligheid.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:17

Jakobus 1:3

Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:17

2 Korinthe 3:18

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:17

1 Petrus 4:7

Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:17

1 Petrus 1:6

Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:17

Romeinen 8:37

Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:17

2 Korinthe 11:23

Zijn zij dienaren van Christus? Ik ben zo gek dat ik durf te zeggen: ik nog meer. Ik heb harder gezwoegd, heb vaker gevangen gezeten, heb veel meer lijfstraffen ondergaan, ben vaker in doodsgevaar geweest.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:17

Judas 1:24

(24-25) De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer, hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht, vóór alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:17

Romeinen 2:7

Aan wie het goede doet en daarin volhardt, aan wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt hij het eeuwige leven.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:17

Genesis 15:1

Enige tijd later richtte de HEER zich tot Abram in een visioen: ‘Wees niet bang, Abram: ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn.’
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:17

Jesaja 54:8

Ik verborg mijn gezicht voor je in laaiende toorn, één ogenblik lang, maar ik zal me weer over je ontfermen met eeuwigdurende liefde, zegt de HEER, die je vrijkoopt.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:17

1 Korinthe 2:9

Maar het is zoals geschreven staat: 'Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.'
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:17

Romeinen 8:34

Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:17

Jesaja 64:4

U komt ieder tegemoet die van harte rechtvaardig handelt, die uw weg gaat, met u voor ogen. Maar nu bent u in toorn ontstoken, omdat wij gezondigd hebben. Hadden we maar de oude weg gevolgd, dan zouden we worden gered.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:17

1 Johannes 3:2

Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:17

Handelingen 20:23

behalve dan dat de heilige Geest me in iedere stad verzekert dat gevangenschap en vervolging mijn deel zullen zijn.
1
2
Volgende