Gerelateerd aan 2 Korinthe 1:3-4

Gerelateerd aan 2 Korinthe 1:3

Efeze 1:3

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 1:3

1 Petrus 1:3

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 1:3

Romeinen 15:5

Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 1:3

Daniel 9:9

De Heer, onze God, is vol erbarmen en vergeving, hoewel wij tegen hem in opstand zijn gekomen
Gerelateerd aan 2 Korinthe 1:3

Efeze 1:17

Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 1:3

2 Johannes 1:9

Wie niet bij de leer van Christus blijft maar verder wil gaan, heeft God niet. Wie bij die leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 1:3

Filippensen 2:11

en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer, 'tot eer van God, de Vader.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 1:3

Micha 7:18

Wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont u hun uw trouw.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 1:3

Johannes 10:30

en de Vader en ik zijn één.’
Gerelateerd aan 2 Korinthe 1:3

2 Korinthe 11:31

De God en Vader van de Heer Jezus, de God die moet worden geprezen tot in eeuwigheid, weet dat ik niet lieg.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 1:3

Psalmen 18:46

(18:47) De HEER leeft, geprezen zij mijn rots, hoogverheven is God, mijn redder.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 1:3

Daniel 4:34

(4:31) Maar toen de zeven jaren verstreken waren, sloeg ik, Nebukadnessar, mijn ogen naar de hemel op en keerde mijn verstand in mij terug. Ik prees de hoogste God, ik roemde en verheerlijkte de eeuwig Levende: zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij en zijn koningschap duurt van generatie tot generatie voort.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 1:3

Job 1:21

En hij zei: 'Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen en naakt zal ik in haar schoot terugkeren. De HEER heeft gegeven, de HEER heeft genomen, de naam van de HEER zij geprezen.'
Gerelateerd aan 2 Korinthe 1:3

1 Kronieken 29:10

Toen loofde David de HEER, ten aanhoren van de hele gemeenschap. Hij zei: 'Geprezen bent u, HEER, God van onze voorvader Israël, voor altijd en eeuwig.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 1:3

2 Johannes 1:4

Ik was zeer verheugd te merken dat verscheidene van uw kinderen de weg van de waarheid volgen, in overeenstemming met het gebod dat de Vader ons gegeven heeft.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 1:3

Psalmen 72:19

Geprezen zij zijn luisterrijke naam, voor eeuwig. Moge zijn luister heel de aarde vervullen. Amen, amen!
Gerelateerd aan 2 Korinthe 1:3

Genesis 14:20

Gezegend zij God, de Allerhoogste: uw vijanden leverde hij aan u uit.’ Abram gaf aan Melchisedek een tiende van wat hij had heroverd.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 1:3

Johannes 20:17

‘Houd me niet vast, ‘zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’
Gerelateerd aan 2 Korinthe 1:3

Nehemia 9:5

De Levieten Jesua, Kadmiël, Bani, Chasabneja, Serebja, Hodia, Sebanja en Petachja zeiden: 'Sta op, prijs de HEER, uw God, voor eeuwig en altijd: "Moge uw luisterrijke naam, die verheven is boven alle lof en roem, geprezen zijn.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 1:3

Psalmen 86:15

U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig.
1
2
3
Volgende