Gerelateerd aan 2 Koningen 22:9-10

Gerelateerd aan 2 Koningen 22:9

Jeremia 41:2

sprongen Jismaël en de tien mannen op en vermoordden Gedalja, de man die door de koning van Babylonië als gouverneur was aangesteld.
Gerelateerd aan 2 Koningen 22:9

2 Koningen 22:12

Hij beval de priester Chilkia, Achikam, de zoon van Safan, Achbor, de zoon van Micha, de hofschrijver Safan en zijn persoonlijke dienaar Asaja:
Gerelateerd aan 2 Koningen 22:9

2 Koningen 18:18

en vroegen de koning te spreken. Hofmeester Eljakim, de zoon van Chilkia, hofschrijver Sebna en kanselier Joach, de zoon van Asaf, gingen naar hen toe.
Gerelateerd aan 2 Koningen 22:9

Jeremia 26:24

Maar Jeremia werd beschermd door Achikam, de zoon van Safan, zodat hij niet werd uitgeleverd aan het volk, dat hem wilde doden.
Gerelateerd aan 2 Koningen 22:9

Ezechiel 8:11

Zeventig oudsten van het volk van Israël, met in hun midden Jaäzanja, de zoon van Safan, stonden ervoor, ieder met zijn wierookschaal in de hand, en er steeg een wolk van wierook op.
Gerelateerd aan 2 Koningen 22:9

Jeremia 40:11

Toen de Judeeërs in Moab, Ammon, Edom en in andere landen hoorden dat de koning van Babylonië een deel van de Judeeërs in het land had laten blijven en dat hij Gedalja, de zoon van Achikam, de zoon van Safan, tot hun gouverneur had benoemd,
Gerelateerd aan 2 Koningen 22:9

2 Koningen 22:3

In het achttiende jaar van zijn regering stuurde koning Josia zijn hofschrijver Safan, de zoon van Asaljahu, de zoon van Mesullam, met de volgende opdracht naar de tempel van de HEER:
Gerelateerd aan 2 Koningen 22:9

Jeremia 39:14

lieten Jeremia uit het kwartier van de paleiswacht halen. Hij werd toevertrouwd aan Gedalja, de zoon van Achikam, de zoon van Safan, die hem naar huis bracht. Zo kwam Jeremia weer op vrije voeten.
Gerelateerd aan 2 Koningen 22:9

Jeremia 36:10

las Baruch in de tempel van de HEER de aanwezigen alles wat Jeremia had gezegd uit de boekrol voor. Hij deed dat in het vertrek van Gemarja, de zoon van de hofschrijver Safan, in de bovenste voorhof, vlak bij de nieuwe tempelpoort.
Gerelateerd aan 2 Koningen 22:9

2 Koningen 25:22

Over het deel van het volk dat van koning Nebukadnessar van Babylonië in Juda mocht blijven, stelde hij Gedalja, de zoon van Achikam, de zoon van Safan, als gouverneur aan.
Gerelateerd aan 2 Koningen 22:9

Jeremia 29:3

Hij liet hem bezorgen door Elasa, de zoon van Safan, en Gemarja, de zoon van Chilkia, de gezanten die namens koning Sedekia van Juda naar koning Nebukadnessar in Babel reisden. De brief had de volgende inhoud:
Gerelateerd aan 2 Koningen 22:10

Jeremia 36:21

Hierop liet de koning Jehudi de rol uit het vertrek van de hofschrijver Elisama halen. Jehudi las de tekst voor aan de koning en de raadsheren, die rond de koning stonden.
Gerelateerd aan 2 Koningen 22:10

Jeremia 36:6

moet jij ernaartoe gaan. Ga op een vastendag en lees in het openbaar de woorden van de HEER voor die ik je gedicteerd heb; aan iedereen, ook aan de Judeeërs die uit andere steden zijn gekomen.
Gerelateerd aan 2 Koningen 22:10

2 Kronieken 34:18

Vervolgens vertelde hij dat de priester Chilkia hem een boekrol had gegeven, en hij begon de koning eruit voor te lezen.
Gerelateerd aan 2 Koningen 22:10

Jeremia 22:1

Dit zei de HEER: ‘Ga naar het paleis van de koning van Juda en breng hem deze boodschap:
Gerelateerd aan 2 Koningen 22:10

Nehemia 8:14

In de wet die de HEER hun had opgelegd en die ze bij monde van Mozes hadden ontvangen, vonden ze opgetekend dat zij, de Israëlieten, tijdens een feest in de zevende maand in loofhutten moesten wonen,
Gerelateerd aan 2 Koningen 22:10

Jeremia 13:18

Zeg tegen de koning en de koningin-moeder: Kom van je verheven zetel af, want jullie kostbare kroon, dat teken van vorstelijke waardigheid, zal vallen.
Gerelateerd aan 2 Koningen 22:10

Nehemia 8:18

Iedere dag van het feest, van de eerste dag tot de laatste, werd er voorgelezen uit het boek van de wet van God. Zeven dagen vierden ze feest, en op de achtste dag was er een feestelijke samenkomst, zoals was voorgeschreven.
Gerelateerd aan 2 Koningen 22:10

Nehemia 8:1

verzamelde het voltallige volk zich op het plein voor de Waterpoort. Men vroeg Ezra, de schrijver, het boek te halen met de wet van Mozes, de wet die de HEER aan Israël had opgelegd.
Gerelateerd aan 2 Koningen 22:10

Nehemia 13:1

In die tijd las men het volk voor uit het boek van Mozes. Daarin bleek te zijn opgetekend dat Ammonieten en Moabieten nooit ofte nimmer tot Gods gemeenschap mogen worden toegelaten,
1
2
Volgende