Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:16-17

Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:16

Openbaring 1:7

Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:16

1 Korinthe 15:51

Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven-toch zullen wij allemaal veranderd worden,
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:16

Mattheüs 24:30

Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:16

1 Korinthe 15:23

Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd: Christus als eerste en daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:16

Mattheüs 16:27

Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:16

Mattheüs 25:31

Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:16

2 Thessalonicensen 1:7

(7-8) en u, die nu onderdrukt wordt, samen met ons van alle last bevrijden wanneer Jezus, de Heer, vanuit de hemel verschijnt. Dan komt hij in een vlammend vuur en omringd door engelen, door wie hij zijn macht manifesteert; dan straft hij hen die God niet erkennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:16

Jesaja 27:13

Op die dag wordt op de grote ramshoorn geblazen. Zij die verbannen waren naar Assyrië of verdreven naar Egypte, zullen terugkeren en zich neerbuigen voor de HEER, op de heilige berg in Jeruzalem.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:16

Handelingen 1:11

Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:16

Psalmen 47:5

(47:6) Onder gejuich steeg God omhoog, de HEER steeg op bij hoorngeschal.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:16

Zacharia 9:14

De HEER zal boven hen verschijnen: zijn pijlen flitsend als bliksemschichten, zijn ramshoorn grommend als de donder trekt God, de HEER, op in een zuiderstorm.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:16

Openbaring 20:5

De andere doden kwamen niet tot leven voordat de duizend jaar voorbij waren. Dit is de eerste opstanding.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:16

Exodus 19:16

Op de derde dag, bij het aanbreken van de morgen, begon het te donderen en te bliksemen, er hing een dreigende wolk boven de berg, en zeer luid weerklonk het geschal van een ramshoorn. Iedereen in het kamp beefde.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:16

Judas 1:9

Zelfs de aartsengel Michaël waagde het niet de duivel te beschuldigen en te veroordelen toen hij met hem twistte over het lichaam van Mozes. Hij zei alleen: 'Moge de Heer u straffen.'
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:16

2 Thessalonicensen 2:1

Broeders en zusters, over de komst van onze Heer Jezus Christus en het tijdstip waarop we met hem worden verenigd, zeggen we u:
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:16

Mattheüs 26:64

Jezus antwoordde: ‘U zegt het. Maar ik zeg tegen u allen hier: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel.’
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:16

2 Petrus 3:10

De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:16

Numeri 23:21

Voor Jakob laat zich geen onheil schouwen, voor Israël laat zich geen rampspoed zien. De HEER, hun God, is in hun midden, gejubel klinkt op rond hun koning.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:16

Openbaring 8:13

In mijn visioen hoorde ik de luide roep van een adelaar die hoog in de lucht vloog: 'Wee! Wee! Wee de mensen die op aarde leven! Want dadelijk klinken de bazuinen van de drie engelen die nog niet geblazen hebben.'
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:16

Openbaring 1:10

Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als een bazuin
1
2
3
Volgende