Gerelateerd aan 1 Petrus 2:12

Gerelateerd aan 1 Petrus 2:12

Mattheüs 5:16

Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:12

1 Petrus 3:16

Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver; dan zullen de mensen die zich honend over uw goede, christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:12

Filippensen 2:15

opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:12

2 Korinthe 8:21

want we proberen niet alleen tegenover de Heer het goede te doen, maar ook tegenover mensen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:12

Titus 2:7

Geef zelf met goede daden het voorbeeld, laat je leer zuiver en waardig zijn,
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:12

1 Thessalonicensen 4:12

opdat u een eerzaam leven zult leiden in de ogen van hen die niet tot de gemeente behoren, en u van niemand afhankelijk bent.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:12

Filippensen 1:27

Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan horen, of straks zelf kan zien, dat u één van geest bent en samen voor het geloof in het evangelie strijdt.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:12

1 Timotheüs 4:12

Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:12

Romeinen 13:13

Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:12

Jakobus 3:13

Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:12

1 Petrus 4:14

Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de Geest van God in al zijn luister op u rust.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:12

1 Timotheüs 2:2

Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:12

Romeinen 12:17

Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:12

2 Korinthe 1:12

Hierop kunnen wij ons laten voorstaan: ons geweten kan getuigen dat we ons overal in deze wereld, en vooral bij u, hebben laten leiden door de oprechtheid en zuiverheid die God van ons verlangt, dat we niet werden geleid door de wijsheid van deze wereld, maar door Gods genade.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:12

Efeze 4:22

dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen,
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:12

Mattheüs 5:11

Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:12

Hebreeën 13:18

Bid voor ons. We zijn er weliswaar van overtuigd dat ons geweten zuiver is, omdat we er op elk terrein naar streven het goede te doen,
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:12

Filippensen 4:8

Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:12

2 Petrus 3:11

Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven,
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:12

Psalmen 50:23

wie een dankoffer brengt, geeft mij alle eer, wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt.'
1
2
Volgende