Gerelateerd aan 1 Petrus 3:18-20

Gerelateerd aan 1 Petrus 3:18

Hebreeën 9:28

Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten, maar dan gaat het niet meer om de zonde.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:18

Hebreeën 9:26

want dan zou hij sinds de grondvesting van de wereld telkens opnieuw hebben moeten lijden. Nee, hij heeft zich bij de voltooiing van de tijden eenmaal geopenbaard, om met zijn offer de zonde teniet te doen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:18

1 Petrus 4:1

Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich net als hij wapenen met de gedachte dat wie in zijn aardse leven geleden heeft, met de zonde heeft afgerekend.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:18

1 Petrus 4:6

Ook aan de doden is het evangelie verkondigd, opdat ook zij, al zijn ze naar hun leven op aarde door de mensen veroordeeld, bij God in de geest kunnen leven.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:18

Titus 2:14

Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:18

1 Johannes 1:9

Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:18

Romeinen 8:3

Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend,
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:18

2 Korinthe 5:21

God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:18

Romeinen 5:6

Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:18

Kolossensen 1:21

Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind,
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:18

2 Korinthe 13:4

Dat hij gekruisigd werd past bij zijn zwakheid, maar nu leeft hij door Gods kracht. Wij apostelen zijn net als Christus zwak, maar u zult merken dat wij net als hij leven door Gods kracht.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:18

Romeinen 4:25

hij die werd prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:18

Galaten 3:13

Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: 'Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.'
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:18

Efeze 2:16

en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:18

1 Petrus 2:21

Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:18

Galaten 1:4

die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Dat is de wil van onze God en Vader.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:18

Jakobus 5:6

U hebt de rechtvaardige veroordeeld en vermoord, en hij heeft zich niet tegen u verzet.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:18

Zacharia 9:9

Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:18

Mattheüs 27:19

Terwijl hij op de rechterstoel zat, werd hem een boodschap van zijn vrouw gebracht: ‘Laat je niet in met die rechtvaardige! Om hem heb ik namelijk vannacht in een droom veel moeten doorstaan.’
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:18

Jesaja 53:4

Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd.
1
2
3
Volgende