Gerelateerd aan 1 Petrus 3:13-16

Gerelateerd aan 1 Petrus 3:13

Spreuken 16:7

Als de weg die iemand gaat de HEER behaagt, doet hij zelfs zijn vijand vrede met hem sluiten.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:13

Romeinen 8:28

En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:13

1 Thessalonicensen 5:15

Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:13

Psalmen 38:20

(38:21) Ze vergelden goed met kwaad en vallen mij aan, al zoek ik het goede.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:13

3 Johannes 1:11

Geliefde broeder, volg niet het kwade na maar het goede. Wie goed doet komt uit God voort; wie kwaad doet heeft God niet gezien.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:13

Romeinen 13:3

Wie doet wat goed is heeft van de gezagsdragers niets te vrezen, alleen wie doet wat slecht is. U wilt niets van de overheid te vrezen hebben? Doe dan wat goed is en ze zal u prijzen,
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:13

1 Korinthe 14:1

Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:13

1 Timotheüs 5:10

en bekendstaan om hun goede daden, kinderen hebben opgevoed, gastvrij zijn geweest, gelovigen de voeten hebben gewassen en zich hebben ingezet voor verdrukten, die, kortom, allerlei goede daden hebben verricht.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:13

Efeze 5:1

Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft,
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:13

Spreuken 15:9

De weg van de goddelozen is de HEER een gruwel, wie rechtvaardigheid nastreeft, heeft hij lief.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:14

1 Petrus 2:19

Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:14

Jesaja 8:12

‘Noem niet alles een samenzwering wat zij een samenzwering noemen. Wees niet bang voor wat hun angst aanjaagt, heb er geen ontzag voor.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:14

Mattheüs 10:28

Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:14

Lukas 6:22

Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de Mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:14

Mattheüs 5:10

Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:14

Johannes 14:1

Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:14

1 Petrus 4:13

Hoe meer u deel hebt aan Christus' lijden, des te meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:14

Markus 10:29

Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie,
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:14

Jesaja 41:10

Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:14

Johannes 14:27

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.
1
2
3
4
5
Volgende