Gerelateerd aan 1 Petrus 1:2

Gerelateerd aan 1 Petrus 1:2

Hebreeën 12:24

voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:2

2 Thessalonicensen 2:13

Maar voor u, broeders en zusters, geliefden van de Heer, moeten wij God altijd danken. Hij heeft u als eersten uitgekozen om te worden gered door de Geest die heilig maakt en door het geloof in de waarheid.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:2

Handelingen 2:23

Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:2

Romeinen 11:2

God heeft zijn volk, dat hij al van tevoren uitgekozen heeft, niet verstoten. Of weet u niet wat de Schrift over Elia zegt, hoe hij Israël bij God aanklaagt?
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:2

Efeze 1:4

In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn,
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:2

2 Petrus 1:2

Genade zij u en vrede, in overvloed, door de kennis van God en van Jezus, onze Heer.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:2

1 Petrus 1:22

Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart,
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:2

Johannes 15:16

Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:2

Romeinen 16:26

maar dat nu is geopenbaard en op bevel van de eeuwige God door de geschriften van de profeten bij alle volken bekend is geworden om ze tot gehoorzaamheid en geloof te brengen-
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:2

2 Timotheüs 2:10

daarom verdraag ik alles omwille van de uitverkorenen, opdat ook zij in Christus Jezus gered worden en eeuwige luister ontvangen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:2

Mattheüs 24:24

Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:2

Romeinen 8:29

Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:2

Romeinen 11:5

Zo is ook nu een klein deel over dat God uit genade uitgekozen heeft.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:2

Romeinen 16:19

Uw gehoorzaamheid is overal bekend geworden; ik ben dus vol blijdschap over u en zou graag zien dat u de wijsheid hebt om het goede te doen en dat u standhoudt tegen het kwaad.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:2

Romeinen 1:5

Hij heeft mij de genade geschonken apostel te zijn, opdat ik omwille van hem aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen-
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:2

Lukas 18:7

Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten?
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:2

Romeinen 15:16

ik moet in volledige toewijding aan zijn evangelie een dienaar van Christus Jezus voor de heidenen zijn, zodat zij een God welgevallig offer kunnen worden, geheiligd door de heilige Geest.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:2

Daniel 4:1

(3:31) Koning Nebukadnessar aan alle volken en naties, welke taal zij ook spreken en waar ter wereld zij ook wonen: moge uw voorspoed groot zijn!
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:2

Markus 13:20

En als de Heer die tijd niet had verkort, zou geen enkel mens worden gered, maar omwille van de uitverkorenen die hij tot de zijnen heeft gemaakt, heeft hij die tijd verkort.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:2

Markus 13:27

Dan zal hij de engelen erop uitsturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel.
1
2
3
Volgende