Gerelateerd aan 1 Petrus 1:17

Gerelateerd aan 1 Petrus 1:17

Filippensen 2:12

Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God,
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:17

2 Kronieken 19:7

Laat u leiden door vrees voor de HEER en neem u in acht, want de HEER, onze God, duldt geen onrecht, partijdigheid of corruptie.'
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:17

2 Korinthe 7:1

Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:17

Mattheüs 6:9

Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:17

Hebreeën 12:28

Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden, om God zo te dienen dat hij er behagen in schept, met eerbied en ontzag.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:17

Handelingen 10:34

Daarop nam Petrus het woord en zei: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen,
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:17

1 Petrus 2:11

Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:17

Romeinen 11:20

Zeker, ze zijn afgebroken vanwege hun ongeloof en u dankt uw plaats aan uw geloof. Wees daarom echter niet hoogmoedig, maar heb ontzag voor God:
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:17

1 Petrus 3:15

erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:17

Efeze 1:17

Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:17

Efeze 3:14

Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader,
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:17

Hebreeën 4:1

Aangezien de belofte om binnen te gaan in Gods rust nog steeds van kracht is, moeten we ervoor waken dat iemand van u ook maar de schijn wekt deze gelegenheid aan zich voorbij te laten gaan.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:17

2 Korinthe 1:2

Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:17

Zefanja 3:9

Dan zal ik de lippen van de volken rein maken, zij zullen de naam van de HEER aanroepen, ze zullen hem dienen, zij aan zij.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:17

Efeze 6:9

Meesters, behandel uw slaven op dezelfde manier. Laat dreigementen achterwege, want u weet dat zij en u dezelfde Heer in de hemel hebben, en dat hij geen onderscheid maakt.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:17

Hebreeën 11:13

Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:17

Spreuken 28:14

Gelukkig is de mens die siddert voor de HEER, wie eigenzinnig is, valt ten prooi aan het kwaad.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:17

Mattheüs 7:7

Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:17

Spreuken 14:16

Een wijze is voorzichtig, hij gaat het kwaad uit de weg, een dwaas is roekeloos, en waant zich nog veilig ook.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:17

Mattheüs 22:16

Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen met een aantal Herodianen naar hem toe, met de vraag: ‘Meester, wij weten dat u oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. We weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen, u kijkt immers niemand naar de ogen.
1
2
Volgende