1 Petrus 1:17

NBV

17En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons, Vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben.

SV

17En indien gij tot een Vader aanroept Dengene, Die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze den tijd uwer inwoning;

KJV

17And if ye call on the Father, who without respect of persons judgeth according to every man's work, pass the time of your sojourning here in fear: