Gerelateerd aan 1 Petrus 1:10-12

Gerelateerd aan 1 Petrus 1:10

Mattheüs 13:17

Want ik verzeker jullie: vele profeten en rechtvaardigen hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en te horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:10

Lukas 10:24

Want ik zeg jullie dat vele profeten en koningen hebben willen zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en hebben willen horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen.’
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:10

Daniel 2:44

Maar ten tijde van die koninkrijken zal de God van de hemel een rijk laten opkomen dat nooit te gronde zal gaan en dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig bestaan-
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:10

Mattheüs 26:24

De Mensenzoon zal heengaan zoals over hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:10

Spreuken 2:4

ernaar zoekt als was het zilver, ernaar speurt als naar een verborgen schat-
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:10

Genesis 49:10

In Juda’s handen zal de scepter blijven, tussen zijn voeten de heersersstaf, totdat hij komt die er recht op heeft, die alle volken zullen dienen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:10

Lukas 24:25

Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben?
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:10

Hebreeën 11:13

Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:10

Handelingen 7:52

Wie van de profeten hebben uw voorouders niet vervolgd? Degenen die de komst van de Rechtvaardige aankondigden hebben ze gedood, en zelf hebt u nu de Rechtvaardige verraden en vermoord,
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:10

Johannes 5:39

U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over mij,
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:10

Zacharia 6:12

Zeg tegen hem: "Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Let op, een man met de naam Telg, die aan de stam zal uitbotten, herbouwt de tempel van de HEER.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:10

2 Petrus 1:19

Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:10

Handelingen 10:43

Van hem getuigen alle profeten dat iedereen die in hem gelooft door zijn naam vergeving van zonden krijgt.’
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:10

Hebreeën 11:40

omdat God voor ons iets beters had voorzien, en hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:10

1 Petrus 1:11

Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus' Geest, die in hen werkzaam was, doelde toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:10

Handelingen 17:11

De Joden in Berea waren welwillender dan die in Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:10

Daniel 9:3

Ik wendde mij tot God, de Heer, en gaf me over aan gebed en smeekbeden, al vastend en rouwend.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:10

Handelingen 28:23

Ze maakten een afspraak en kwamen op de vastgestelde dag in groten getale naar hem toe. Van de ochtend tot de avond legde Paulus getuigenis af en sprak hij uitvoerig met hen over het koninkrijk van God, terwijl hij hen op grond van de Wet van Mozes en de Profeten voor Jezus probeerde te winnen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:10

Handelingen 3:22

Mozes heeft al gezegd: “De Heer, uw God, zal in uw midden een profeet zoals ik laten opstaan; luister naar hem en naar alles wat hij u zal zeggen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:10

Johannes 7:52

Ze zeiden tegen hem: ‘Kom jij soms ook uit Galilea? Zoek het maar na, dan zul je zien dat er uit Galilea geen profeet kan komen.’
1
2
3
4
5
6
Volgende