Gerelateerd aan 1 Korinthe 6:20

Gerelateerd aan 1 Korinthe 6:20

Romeinen 12:1

Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 6:20

1 Korinthe 7:23

U bent gekocht en betaald, dus wees geen slaven van mensen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 6:20

1 Petrus 2:9

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 6:20

1 Petrus 1:18

U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 6:20

Filippensen 1:20

Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven te schamen, maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden, of ik nu in leven blijf of moet sterven.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 6:20

Handelingen 20:28

Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de heilige Geest u als herder heeft aangesteld; u bent de opzieners van Gods gemeente, die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen Zoon.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 6:20

Mattheüs 5:16

Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 6:20

2 Petrus 2:1

Toch zijn er destijds onder het volk ook valse profeten opgetreden, en zo zullen er ook onder u dwaalleraren verschijnen. Ze zullen met verderfelijke ketterijen komen en zelfs de meester die hen heeft vrijgekocht verloochenen. Daarmee bewerken ze spoedig hun eigen ondergang.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 6:20

1 Korinthe 10:31

Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 6:20

Galaten 3:13

Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: 'Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.'
Gerelateerd aan 1 Korinthe 6:20

Hebreeën 9:12

voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan, en dan niet met bloed van bokken en jonge stieren maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 6:20

Romeinen 6:19

Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 6:20

Openbaring 5:9

En ze zetten een nieuw lied in: i 'U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal.