Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:3-5

Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:3

1 Korinthe 3:13

van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:3

Johannes 7:24

Ga in uw oordeel niet op de schijn af, maar laat uw oordeel rechtvaardig zijn.’
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:3

1 Korinthe 2:15

Maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles beoordelen, en zelf wordt hij door niemand beoordeeld.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:3

1 Samuel 16:7

Maar de HEER zei tegen Samuël: 'Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.'
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:4

1 Johannes 3:20

En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, hij weet alles.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:4

Psalmen 143:2

Daag uw dienaar niet voor het gerecht, voor u is geen sterveling onschuldig.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:4

2 Korinthe 1:12

Hierop kunnen wij ons laten voorstaan: ons geweten kan getuigen dat we ons overal in deze wereld, en vooral bij u, hebben laten leiden door de oprechtheid en zuiverheid die God van ons verlangt, dat we niet werden geleid door de wijsheid van deze wereld, maar door Gods genade.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:4

Psalmen 19:12

(19:13) Maar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij van verborgen zonden.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:4

Psalmen 130:3

Als u de zonden blijft gedenken, HEER, Heer, wie houdt dan stand?
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:4

Handelingen 23:1

Paulus vestigde zijn blik op de leden van het Sanhedrin en zei: ‘Broeders, ik heb een volstrekt zuiver geweten, want tot op de dag van vandaag heb ik mijn leven altijd in dienst gesteld van God.’
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:4

1 Korinthe 4:5

Houd dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:4

Spreuken 21:2

Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de rechte weg, de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:4

Job 40:4

'Ik ben onaanzienlijk. Wat zal ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:4

Romeinen 2:13

Niet wie de wet slechts aanhoort zal voor God rechtvaardig zijn, maar wie de wet naleeft.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:4

2 Korinthe 5:10

Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:4

Job 25:4

Kan een mens zich gedragen zoals God het wil, kan een mens, geboren uit een vrouw, ooit zuiver zijn?
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:4

Romeinen 3:19

Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degenen spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:4

Job 9:2

'Zeker, ik weet dat het zo is, hoe kan een mens in zijn recht staan tegenover God?
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:4

Romeinen 4:2

Indien hij als een rechtvaardige zou zijn aangenomen op grond van zijn daden, dan had hij zich daarop kunnen laten voorstaan. Maar niet tegenover God,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 4:4

Johannes 21:17

en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen.
1
2
3
4
Volgende