Open de Bijbel

1 Corinthiërs 2:8
NBV 8 Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend; zouden ze haar wel hebben gekend, dan zouden ze de Heer die deelt in Gods luister niet hebben gekruisigd. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 8 Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 8 Which none of the princes of this world knew: for had they known it, they would not have crucified the Lord of glory.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version