Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:47-48

Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:47

Johannes 3:31

Hij die van boven komt staat boven allen, wie uit de aarde voortkomt is aards en spreekt de taal van de aarde. Hij die uit de hemel komt en boven allen staat,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:47

Genesis 2:7

Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:47

Genesis 3:19

Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug.’
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:47

Lukas 2:11

vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de Heer.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:47

Handelingen 10:36

God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:47

Johannes 3:12

Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek?
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:47

1 Timotheüs 3:16

Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof: Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:47

Mattheüs 1:23

‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven, ‘wat in onze taal betekent ‘God met ons’.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:47

Efeze 4:9

'Hij steeg op' -wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde?
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:47

Johannes 6:33

Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld.’
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:47

2 Korinthe 5:1

Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:47

Jesaja 9:6

(9:5) Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:47

1 Korinthe 15:45

Zo staat er ook geschreven: 'De eerste mens, Adam, werd een levend, aards wezen.' Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:47

Lukas 1:16

en hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer, hun God, brengen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:47

Jeremia 23:6

Dan wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven. Zijn naam zal zijn “De HEER is onze gerechtigheid”.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:48

Genesis 5:3

Toen Adam 130 jaar was, verwekte hij een zoon die op hem leek, die zijn evenbeeld was. Hij noemde hem Set.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:48

Romeinen 5:12

Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:48

Filippensen 3:20

Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:48

Job 14:4

Kan een mens tot reinheid brengen wat onrein is? Nee, dat kan hij niet!
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:48

Johannes 3:6

Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.
1
2
Volgende