Gerelateerd aan 1 Korinthe 12:18-22

Gerelateerd aan 1 Korinthe 12:18

1 Korinthe 12:28

God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 12:18

1 Korinthe 12:11

Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 12:18

Romeinen 12:3

Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 12:18

1 Korinthe 3:5

Wat is Apollos eigenlijk? En wat is Paulus? Zij zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht, beiden op de wijze die de Heer hun heeft geschonken.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 12:18

Psalmen 110:3

Uw volk staat klaar op de dag dat u ten strijde trekt. Op de heilige bergen, uit de schoot van de dageraad, komt tot u de dauw van uw jeugd.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 12:18

Lukas 12:32

Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 12:18

Psalmen 135:6

De HEER maakt alles wat hij wil in de hemel en op de aarde en in de diepten van de oceanen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 12:18

Jesaja 46:10

Die in het begin al het einde aankondigde en lang tevoren wat nog gebeuren moest. Die zegt: ‘Wat ik besluit, wordt van kracht, en alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer.’
Gerelateerd aan 1 Korinthe 12:18

1 Korinthe 12:24

dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 12:18

Lukas 10:21

Op dat moment begon hij vervuld van de heilige Geest te juichen en zei: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 12:18

Jona 1:14

Toen riepen ze tot de HEER: 'Ach HEER, laat ons toch niet vergaan als wij het leven van deze man opofferen. Reken het ons niet aan als hier een onschuldige sterft. U bent de HEER, al wat u wilt dat doet u!'
Gerelateerd aan 1 Korinthe 12:18

1 Korinthe 15:38

God geeft daaraan de vorm die hij heeft vastgesteld, en hij geeft elke zaadkorrel zijn eigen vorm.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 12:18

Efeze 1:9

(9-10) dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 12:18

Efeze 1:5

en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 12:18

Openbaring 4:11

'U komen alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.'
Gerelateerd aan 1 Korinthe 12:20

1 Korinthe 12:14

Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 12:20

1 Korinthe 12:12

Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 12:21

Ezra 10:1

En terwijl Ezra bad en schuld beleed, en zich wenend neerwierp voor Gods tempel, kwam er een zeer grote menigte Israëlitische mannen en vrouwen en kinderen om hem heen staan. Zij huilden bitter.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 12:21

Nehemia 4:16

(4:10) Vanaf die dag voerde de ene helft van mijn mannen het werk uit, terwijl de andere helft werd uitgerust met schilden, speren, bogen en borstkurassen. De officieren stonden opgesteld achter de Judeeërs
Gerelateerd aan 1 Korinthe 12:21

Job 29:11

Ieder die mij hoorde prees mijn woorden, ieder die mij zag had niets dan lof,
1
2
Volgende