Gerelateerd aan 1 Koningen 18:36-37

Gerelateerd aan 1 Koningen 18:36

1 Koningen 18:29

In vervoering bleven ze schreeuwen, maar ook toen het middaguur allang voorbij was en het uur voor het graanoffer aanbrak, was er nog steeds geen enkele reactie gekomen: het bleef stil, niemand gaf antwoord.
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:36

Exodus 3:6

Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.' Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken.
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:36

1 Koningen 8:43

aanhoor hem dan vanuit de hemel, uw woonplaats, en doe wat hij u vraagt. Dan zullen alle volken op aarde uw naam leren kennen en ontzag voor u tonen, zoals uw volk Israël dat doet, en zij zullen weten dat uw naam verbonden is aan deze tempel die ik heb gebouwd.
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:36

2 Koningen 19:19

Ik vraag u, HEER, onze God: red ons uit zijn handen, opdat alle koninkrijken op aarde zullen beseffen dat u, HEER, de enige God bent.'
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:36

Numeri 16:28

Mozes zei: 'Nu zult u inzien dat het de HEER is die mij gezonden heeft om alles te doen wat ik heb gedaan, en dat het niet uit mijzelf is voortgekomen.
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:36

Psalmen 67:1

Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm, een lied. (67:2) God, wees ons genadig en zegen ons, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, sela
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:36

Ezechiel 36:23

Ik zal mijn grote naam, die door jullie bij die volken is ontwijd, weer aanzien verschaffen. Die volken zullen beseffen dat ik de HEER ben-spreekt God, de HEER. Ik zal ze laten zien dat ik heilig ben;
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:36

Psalmen 83:18

(83:19) Dan zullen zij weten dat uw naam HEER is, dat u alleen de Allerhoogste bent op aarde.
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:36

Genesis 31:53

De God van Abraham en de God van Nachor, die ook de God van hun vader was, zal beoordelen wie van ons beiden in zijn recht staat.’ Jakob zwoer een eed bij de God voor wie zijn vader Isaak diep ontzag had.
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:36

Psalmen 141:2

Laat mijn gebed voor u zijn als reukwerk, mijn geheven handen als een avondoffer.
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:36

Handelingen 3:1

Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur naar de tempel voor het middaggebed.
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:36

Daniel 12:11

En vanaf het moment dat het dagelijks offer wordt afgeschaft en een verwoesting brengend afgodsbeeld is opgericht, zullen er twaalfhonderdnegentig dagen verstrijken.
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:36

2 Koningen 1:6

Ze antwoordden: 'We kwamen onderweg iemand tegen die zei: "Ga terug naar de koning die u gestuurd heeft en zeg hem: 'Dit zegt de HEER: Jij laat Baäl-Zebub, de god van Ekron, raadplegen, alsof Israël zelf geen God heeft. Daarom zul je niet meer van je ziekbed opstaan, maar sterven.'"'
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:36

Exodus 3:15

Ook zei hij tegen Mozes: 'Zeg tegen hen: "De HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. En hij heeft gezegd: 'Zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties.'"
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:36

Efeze 1:17

Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen.
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:36

Genesis 32:9

(32:10) En hij bad: ‘God van mijn voorvader Abraham, God van mijn vader Isaak, HEER, die tegen mij gezegd heeft: “Ga terug naar je land, naar je familie, ik zal jou voorspoed geven” -
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:36

Efeze 3:14

Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader,
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:36

Genesis 26:24

‘s Nachts verscheen de HEER aan hem en zei: ‘Ik ben de God van je vader Abraham. Wees niet bang want ik sta je ter zijde, en ik zal je zegenen en je veel nakomelingen geven omwille van mijn dienaar Abraham.’
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:36

1 Koningen 18:21

Daar sprak Elia het volk als volgt toe: 'Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als de HEER God is, volg hem dan; is Baäl het, volg dan hem.' De Israëlieten zeiden niets.
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:36

1 Samuel 17:46

Maar vandaag zal de HEER je aan mij uitleveren: ik zal je verslaan en je hoofd afhouwen, en ik zal de lijken van de Filistijnen aan de aasgieren en de hyena's ten prooi geven, zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft.
1
2
3
Volgende