Gerelateerd aan Openbaring 22:2

Gerelateerd aan Openbaring 22:2

Openbaring 22:1

Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam.
Gerelateerd aan Openbaring 22:2

Openbaring 2:7

Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat."
Gerelateerd aan Openbaring 22:2

1 Petrus 2:24

Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.
Gerelateerd aan Openbaring 22:2

Openbaring 22:14

Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan.
Gerelateerd aan Openbaring 22:2

Genesis 2:9

Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad.
Gerelateerd aan Openbaring 22:2

Genesis 3:22

Toen dacht God, de HEER: Nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven.
Gerelateerd aan Openbaring 22:2

Ezechiel 47:8

Hij zei tegen mij: 'Dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de Jordaanvallei in, en mondt uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee in stroomt wordt het water daar zoet.
Gerelateerd aan Openbaring 22:2

Spreuken 3:18

Ze is een levensboom voor wie haar omhelst, wie haar omarmt mag zich gelukkig prijzen.
Gerelateerd aan Openbaring 22:2

Ezechiel 47:1

Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechter buitenmuur van de tempel, ten zuiden van het altaar, naar beneden.
Gerelateerd aan Openbaring 22:2

Openbaring 21:24

De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde betuigen daar hun lof.
Gerelateerd aan Openbaring 22:2

Openbaring 22:19

en als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn.
Gerelateerd aan Openbaring 22:2

Jesaja 57:18

(18-19) Ik heb gezien wat ze deden, maar toch zal ik hen genezen, hen leiden en hun barmhartigheid bewijzen. Treurenden bied ik troostrijke woorden: Vrede, vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij- zegt de HEER -,ik zal genezing brengen.
Gerelateerd aan Openbaring 22:2

Maleachi 4:2

(3:20) Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen.
Gerelateerd aan Openbaring 22:2

Openbaring 21:21

De twaalf stadspoorten waren twaalf parels, elke poort een parel op zich. De straten van de stad waren van zuiver goud en schitterden als glas.
Gerelateerd aan Openbaring 22:2

Hosea 14:4

(14:5) Ik genees hen van hun ontrouw, mijn hart gaat naar hen uit. Mijn toorn heb ik laten varen.
Gerelateerd aan Openbaring 22:2

Lukas 4:18

‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven,
Gerelateerd aan Openbaring 22:2

Psalmen 147:3

Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.
Gerelateerd aan Openbaring 22:2

Jeremia 17:14

Genees mij, HEER, dan zal ik gezond zijn, red mij, dan zal ik veilig zijn. Kon ik u niet altijd prijzen?
Gerelateerd aan Openbaring 22:2

Jesaja 6:10

Maak het hart van het volk ongevoelig, stop hun oren toe, smeer hun ogen dicht. Dan kunnen ze met hun ogen niet zien, met hun oren niet luisteren, en tot hun hart zal het niet doordringen. Ze zullen niet naar mij terugkeren en geen herstel vinden.’