Gerelateerd aan Openbaring 20:12

Gerelateerd aan Openbaring 20:12

2 Korinthe 5:10

Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht.
Gerelateerd aan Openbaring 20:12

Mattheüs 16:27

Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen.
Gerelateerd aan Openbaring 20:12

Daniel 7:10

Een rivier van vuur welde op en stroomde voor hem uit. Duizend maal duizenden dienden hem, tienduizend maal tienduizenden stonden voor hem. Het hof nam plaats en de boeken werden geopend.
Gerelateerd aan Openbaring 20:12

Openbaring 2:23

haar kinderen zal ik laten sterven aan een dodelijke ziekte. Laat elke gemeente beseffen dat ik het ben die hart en ziel van de mens doorgrondt en dat ik ieder van u zal belonen naar zijn daden.
Gerelateerd aan Openbaring 20:12

Openbaring 3:5

Wie overwint zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen.
Gerelateerd aan Openbaring 20:12

Prediker 12:14

want God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden, zowel over de goede als de slechte.
Gerelateerd aan Openbaring 20:12

Jeremia 17:10

Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.
Gerelateerd aan Openbaring 20:12

Romeinen 14:10

Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan,
Gerelateerd aan Openbaring 20:12

Openbaring 11:18

De volken raasden in woede, maar nu laat u uw woede razen. De tijd is gekomen om een oordeel te vellen over de doden; en om uw dienaren, de profeten, te belonen, evenals de heiligen en degenen die, jong en oud, ontzag hebben voor uw naam; en ook om hen die de aarde vernietigen nu zelf te vernietigen.'
Gerelateerd aan Openbaring 20:12

Openbaring 22:12

'Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden.
Gerelateerd aan Openbaring 20:12

Openbaring 20:13

De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden.
Gerelateerd aan Openbaring 20:12

Openbaring 21:27

Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het lam.
Gerelateerd aan Openbaring 20:12

Openbaring 20:11

Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets.
Gerelateerd aan Openbaring 20:12

Openbaring 13:8

Alle mensen die op aarde leven zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, het boek van het lam dat geslacht is.
Gerelateerd aan Openbaring 20:12

Daniel 12:1

In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de kinderen van je volk ter zijde staat. Het zal een tijd van verdrukking zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan. In die tijd zal je volk worden gered: allen die in het boek zijn opgetekend.
Gerelateerd aan Openbaring 20:12

Psalmen 62:12

(62:13) Bij u, Heer, is ontferming, u beloont ieder mens naar zijn daden.
Gerelateerd aan Openbaring 20:12

Psalmen 28:4

Geef hun wat ze verdienen, vergeld hun naar hun daden, naar het werk van hun handen, laat hen voor hun misdrijven boeten.
Gerelateerd aan Openbaring 20:12

Openbaring 19:5

Vanaf de troon klonk een stem, die zei: 'Loof onze God! Laat al zijn dienaren die ontzag voor hem hebben, jong en oud, hem loven!'
Gerelateerd aan Openbaring 20:12

Filippensen 4:3

En u, trouwe vriend, vraag ik hen te helpen. Ze hebben samen met mij voor het evangelie gestreden, evenals Clemens en mijn overige medewerkers, van wie de namen in het boek van het leven staan.
Gerelateerd aan Openbaring 20:12

Psalmen 69:28

(69:29) schrap hun namen uit het boek van het leven, laat ze niet geschreven staan bij de rechtvaardigen.
1
2
Volgende