Gerelateerd aan Lukas 17:10

Gerelateerd aan Lukas 17:10

1 Korinthe 9:16

Dat ik verkondig is niet iets om me op te laten voorstaan. Ik kan niet anders, en het zou me slecht vergaan als ik het niet zou doen.
Gerelateerd aan Lukas 17:10

1 Petrus 5:5

En u, jongeren, moet van uw kant het gezag van de oudsten erkennen. Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade.
Gerelateerd aan Lukas 17:10

Jesaja 64:6

Er is niemand die uw naam aanroept, die zich ertoe zet uw hand te grijpen. U hebt uw gelaat voor ons verborgen, u hebt ons moedeloos gemaakt en ons overgeleverd aan ons eigen wangedrag.
Gerelateerd aan Lukas 17:10

Romeinen 11:35

Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald?'
Gerelateerd aan Lukas 17:10

Job 35:6

Als je zondigt, schaad je hem daarmee? Deert het hem als je veel misstappen begaat?
Gerelateerd aan Lukas 17:10

Romeinen 3:12

Allen hebben ze zich afgewend, heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet, er is er zelfs niet één.
Gerelateerd aan Lukas 17:10

1 Korinthe 15:9

Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben de naam apostel niet waard omdat ik Gods gemeente heb vervolgd.
Gerelateerd aan Lukas 17:10

Job 22:2

'Kan een mens God ooit tot nut zijn, kan zelfs een wijze hem een dienst bewijzen?
Gerelateerd aan Lukas 17:10

Mattheüs 25:30

En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.”
Gerelateerd aan Lukas 17:10

Psalmen 16:2

Ik zeg tot de HEER: 'U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat u te boven.'
Gerelateerd aan Lukas 17:10

Jesaja 6:5

Ik schreeuwde het uit: ‘Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de HEER van de hemelse machten, gezien.’
Gerelateerd aan Lukas 17:10

1 Kronieken 29:14

Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig, en wat wij u schenken komt uit uw hand.
Gerelateerd aan Lukas 17:10

Psalmen 35:6

laat hun weg donker en glad zijn wanneer de engel van de HEER hen vervolgt.
Gerelateerd aan Lukas 17:10

Spreuken 16:2

Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de juiste weg, de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.
Gerelateerd aan Lukas 17:10

Mattheüs 25:37

Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven?
Gerelateerd aan Lukas 17:10

Filippensen 3:8

Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen
Gerelateerd aan Lukas 17:10

Filemon 1:11

Hij was u destijds niet van nut; nu kan hij echter niet alleen mij, maar ook u goede diensten bewijzen.