Gerelateerd aan Lukas 22:53

Gerelateerd aan Lukas 22:53

Efeze 6:12

Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.
Gerelateerd aan Lukas 22:53

Johannes 12:27

Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen.
Gerelateerd aan Lukas 22:53

Handelingen 26:18

om hun de ogen te openen, zodat ze zich van de duisternis naar het licht keren, en van de macht van Satan naar God. Door het geloof in mij zullen ze vergeving krijgen voor hun zonden, en samen met allen die mij toebehoren zullen ze deel krijgen aan mijn koninkrijk.”
Gerelateerd aan Lukas 22:53

Johannes 16:20

Waarachtig, ik verzeker jullie: je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen.
Gerelateerd aan Lukas 22:53

Job 20:5

het gejuich van goddelozen snel verklinkt en de vreugde van de misdadiger kortstondig is?
Gerelateerd aan Lukas 22:53

Johannes 7:45

De dienaren van de hogepriesters en de Farizeeën gingen terug. Toen hun werd gevraagd: ‘Waarom hebben jullie hem niet meegebracht?’
Gerelateerd aan Lukas 22:53

Johannes 7:25

Sommige Jeruzalemmers zeiden: ‘Is dat niet die man die ze willen doden?
Gerelateerd aan Lukas 22:53

Openbaring 12:9

De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid.
Gerelateerd aan Lukas 22:53

Mattheüs 21:45

Toen de hogepriesters en de Farizeeën zijn gelijkenissen hoorden, begrepen ze dat hij over hen sprak.
Gerelateerd aan Lukas 22:53

Johannes 7:30

Toen wilden ze hem grijpen, maar niemand deed hem iets, omdat zijn tijd nog niet gekomen was.
Gerelateerd aan Lukas 22:53

Lukas 21:37

Overdag gaf hij onderricht in de tempel, maar ‘s avonds vertrok hij om de nacht door te brengen op de Olijfberg.
Gerelateerd aan Lukas 22:53

2 Korinthe 4:3

Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie dat wij verkondigen, geldt dit alleen voor hen die verloren gaan:
Gerelateerd aan Lukas 22:53

Mattheüs 21:12

Jezus ging de tempel binnen, hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht, gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver
Gerelateerd aan Lukas 22:53

Johannes 14:30

Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over mij,
Gerelateerd aan Lukas 22:53

Kolossensen 1:13

Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon,
Gerelateerd aan Lukas 22:53

Richteren 16:21

Maar de Filistijnen grepen hem, staken zijn ogen uit en voerden hem mee naar Gaza, geboeid met bronzen ketenen. In Gaza werd hij in de gevangenis gezet, waar hij meel moest malen.
Gerelateerd aan Lukas 22:53

Mattheüs 21:23

Toen hij naar de tempel was gegaan en daar onderricht gaf, kwamen de hogepriesters en de oudsten van het volk naar hem toe. Ze vroegen hem: ‘Op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven?’