Gerelateerd aan Lukas 16

Gerelateerd aan Lukas 16:1

Lukas 12:42

De Heer antwoordde: ‘Wie is die betrouwbare en verstandige rentmeester die de heer zal aanstellen over zijn knechten om hun op tijd het eten te geven dat hun toekomt?
Gerelateerd aan Lukas 16:1

Lukas 15:30

Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.”
Gerelateerd aan Lukas 16:1

Lukas 15:13

Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte.
Gerelateerd aan Lukas 16:1

Mattheüs 25:14

Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf.
Gerelateerd aan Lukas 16:1

1 Petrus 4:10

Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.
Gerelateerd aan Lukas 16:1

1 Korinthe 4:1

Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd.
Gerelateerd aan Lukas 16:1

Titus 1:7

Een opziener moet als beheerder van Gods huis onberispelijk zijn: hij mag niet eigenzinnig optreden, niet driftig zijn, niet te veel drinken, niet gewelddadig zijn en niet hebzuchtig;
Gerelateerd aan Lukas 16:1

Spreuken 18:9

Wie lui is in zijn werk, werkt aan zijn eigen ondergang.
Gerelateerd aan Lukas 16:1

Jakobus 4:3

En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen.
Gerelateerd aan Lukas 16:1

Mattheüs 18:23

Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren.
Gerelateerd aan Lukas 16:1

Lukas 19:20

Toen kwam de derde dienaar, die zei: “Heer, hier is uw geld, ik heb het in een doek voor u bewaard.
Gerelateerd aan Lukas 16:1

Genesis 15:2

‘HEER, mijn God, ‘antwoordde Abram, ‘wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven, en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliëzer uit Damascus.
Gerelateerd aan Lukas 16:1

Genesis 43:19

Bij de ingang spraken ze Jozefs hofmeester aan.
Gerelateerd aan Lukas 16:1

Hosea 2:8

(2:10) Zij beseft niet dat ik het was die haar koren, wijn en olie gaf. Het zilver en goud waarmee ik haar verrijkte, werd besteed aan een Baälsbeeld.
Gerelateerd aan Lukas 16:1

1 Kronieken 28:1

David riep alle leiders van Israël in Jeruzalem bijeen: de stamhoofden, de hoofden van dienst, de bevelhebbers over de eenheden van duizend en van honderd man, de opzichters over het vee en de bezittingen van de koning en zijn zonen, de kamerheren, de helden, kortom alle invloedrijke personen.
Gerelateerd aan Lukas 16:1

Lukas 8:3

Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna-en nog tal van anderen, die uit hun eigen middelen voor hen zorgden.
Gerelateerd aan Lukas 16:1

Lukas 16:19

Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feestvierde.
Gerelateerd aan Lukas 16:2

1 Samuel 2:23

Dan verweet hij hun: 'Waarom misdragen jullie je zo? Van alle kanten hoor ik slechte dingen over jullie.
Gerelateerd aan Lukas 16:2

Prediker 11:9

Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren, haal je hart op aan de dagen van je jeugd. Volg de wegen die je hart wil gaan, gun je ogen wat ze wensen. En onthoud bij alles wat je doet dat God je aan zijn oordeel onderwerpt.
Gerelateerd aan Lukas 16:2

Prediker 12:14

want God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden, zowel over de goede als de slechte.
1
2
3
4
5
6
7
Volgende