Gerelateerd aan Johannes 5:43

Gerelateerd aan Johannes 5:43

Johannes 10:25

Jezus antwoordde: ‘Dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat ik namens mijn Vader doe getuigt over mij,
Gerelateerd aan Johannes 5:43

Johannes 6:38

want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft.
Gerelateerd aan Johannes 5:43

Johannes 8:28

‘Wanneer u de Mensenzoon hoog verheven hebt, ‘ging Jezus verder, ‘dan zult u weten dat ik het ben, en dat ik niets uit mijzelf doe, maar over deze dingen spreek zoals de Vader het mij geleerd heeft.
Gerelateerd aan Johannes 5:43

Johannes 17:4

Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt.
Gerelateerd aan Johannes 5:43

Mattheüs 24:5

Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de messias, ”en ze zullen veel mensen misleiden.
Gerelateerd aan Johannes 5:43

Mattheüs 24:24

Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden.
Gerelateerd aan Johannes 5:43

Handelingen 5:36

Immers, enige tijd geleden wierp Teudas zich op als een man die het volk zou leiden, en ongeveer vierhonderd mensen sloten zich bij hem aan; hij werd gedood, zijn aanhang viel uiteen en verdween in het niets.
Gerelateerd aan Johannes 5:43

Johannes 12:28

Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen.’
Gerelateerd aan Johannes 5:43

Hebreeën 5:4

Niemand kan zich die waardigheid toe-eigenen, men wordt daartoe door God geroepen, zoals ook met Aäron gebeurde.
Gerelateerd aan Johannes 5:43

Johannes 3:16

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Gerelateerd aan Johannes 5:43

Handelingen 21:38

Bent u dan niet die Egyptenaar die onlangs in opstand kwam en met vierduizend oproerkraaiers de woestijn is ingetrokken?’
Gerelateerd aan Johannes 5:43

Ezechiel 23:21

Jij, Oholiba, verviel weer in de schanddaden van je jeugd, toen ze in Egypte in je tepels knepen omdat je jonge borsten had.