Gerelateerd aan Johannes 17

Gerelateerd aan Johannes 17:1

Johannes 13:31

Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar geworden, en door hem de grootheid van God.
Gerelateerd aan Johannes 17:1

Johannes 17:4

Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt.
Gerelateerd aan Johannes 17:1

Filippensen 2:9

Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat,
Gerelateerd aan Johannes 17:1

Johannes 12:23

Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven.
Gerelateerd aan Johannes 17:1

Handelingen 3:13

Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob, de God van onze voorouders, aan Jezus, zijn dienaar, de hoogste eer heeft bewezen. Het is deze Jezus die door u is uitgeleverd en verstoten, ook toen Pilatus bereid was hem vrij te laten.
Gerelateerd aan Johannes 17:1

Johannes 7:39

Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.
Gerelateerd aan Johannes 17:1

Johannes 16:32

Er komt een tijd, en die tijd is er al, dat jullie uiteengedreven worden, dat ieder zijn eigen weg gaat en mij alleen achterlaat. Maar ik ben niet alleen, want de Vader is bij mij.
Gerelateerd aan Johannes 17:1

Johannes 11:41

Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: ‘Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord.
Gerelateerd aan Johannes 17:1

1 Petrus 1:21

Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God.
Gerelateerd aan Johannes 17:1

Johannes 11:4

Toen Jezus dit hoorde zei hij: ‘Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden.’
Gerelateerd aan Johannes 17:1

Johannes 12:27

Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen.
Gerelateerd aan Johannes 17:1

Johannes 8:20

Dit zei hij in de schatkamer van de tempel, waar hij onderricht gaf. Niemand greep hem, want zijn tijd was nog niet gekomen.
Gerelateerd aan Johannes 17:1

Johannes 13:1

Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan.
Gerelateerd aan Johannes 17:1

Lukas 22:53

Dagelijks was ik bij u in de tempel, en toen hebt u geen vinger naar me uitgestoken, maar dit is uw uur, het uur van de macht van de duisternis.’
Gerelateerd aan Johannes 17:1

Markus 14:41

Toen hij voor de derde maal terugkwam, zei hij tegen hen: ‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het is zover: het ogenblik is gekomen waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars.
Gerelateerd aan Johannes 17:1

Johannes 7:30

Toen wilden ze hem grijpen, maar niemand deed hem iets, omdat zijn tijd nog niet gekomen was.
Gerelateerd aan Johannes 17:1

Psalmen 123:1

Een pelgrimslied. Naar u sla ik mijn ogen op, naar u die in de hemel troont,
Gerelateerd aan Johannes 17:1

Jesaja 38:14

ik piep als een gierzwaluw, ik klaag en kreun als een duif. Met geloken ogen roep ik naar omhoog: ‘Ach Heer, sta in mijn nood voor mij in.’
Gerelateerd aan Johannes 17:1

Psalmen 121:1

Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?
Gerelateerd aan Johannes 17:1

Lukas 18:13

De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: “God, wees mij zondaar genadig.”
1
2
3
4
5
6
7
Volgende