Johannes 12:12-15

NBV

12De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen,
13haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, hem tegemoet, terwijl ze riepen: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël.’
14Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat:
15‘Vrees niet, Sion, je koning is in aantocht, en hij zit op een ezelsveulen.’

SV

12Des anderen daags, een grote schare, die tot het feest gekomen was, horende, dat Jezus naar Jeruzalem kwam,
13Namen de takken van palmbomen, en gingen uit Hem tegemoet, en riepen: Hosanna! Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren, Hij, Die is de Koning Israels!
14En Jezus vond een jongen ezel, en zat daarop, gelijk geschreven is:
15Vrees niet, gij dochter Sions, zie, uw Koning komt, zittende op het veulen ener ezelin.

KJV

12On the next day much people that were come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem,
13Took branches of palm trees, and went forth to meet him, and cried, Hosanna: Blessed is the King of Israel that cometh in the name of the Lord.
14And Jesus, when he had found a young ass, sat thereon; as it is written,
15Fear not, daughter of Sion: behold, thy King cometh, sitting on an ass's colt.