Gerelateerd aan Handelingen 1:1-26

Gerelateerd aan Handelingen 1:1

Lukas 1:3

leek het ook mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theofilus, op schrift te stellen,
Gerelateerd aan Handelingen 1:1

Mattheüs 4:23

Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.
Gerelateerd aan Handelingen 1:1

Lukas 24:19

Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk.
Gerelateerd aan Handelingen 1:1

Lukas 7:21

Hij genas toen juist veel mensen van ziekten en allerlei aandoeningen en van boze geesten en hij gaf tal van blinden het gezichtsvermogen terug.
Gerelateerd aan Handelingen 1:1

Johannes 18:19

De hogepriester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en over zijn leer.
Gerelateerd aan Handelingen 1:1

Johannes 10:32

zei Jezus: ‘Ik heb door de Vader veel goeds voor u gedaan; waarom wilt u me stenigen?’
Gerelateerd aan Handelingen 1:1

Handelingen 2:22

Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht.
Gerelateerd aan Handelingen 1:1

Mattheüs 11:5

blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt.
Gerelateerd aan Handelingen 1:1

Lukas 3:23

Jezus begon zijn verkondiging toen hij ongeveer dertig jaar was. Hij was, zoals algemeen werd aangenomen, de zoon van Jozef, die de zoon was van Eli,
Gerelateerd aan Handelingen 1:1

1 Petrus 2:21

Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem
Gerelateerd aan Handelingen 1:1

Lukas 1:24

Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf:
Gerelateerd aan Handelingen 1:2

Handelingen 1:9

Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen.
Gerelateerd aan Handelingen 1:2

Johannes 20:21

Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’
Gerelateerd aan Handelingen 1:2

Johannes 13:18

Ik doel niet op jullie allemaal: ik weet wie ik heb uitgekozen. Wat in de Schrift staat zal in vervulling gaan: “Hij die at van mijn brood heeft zich tegen mij gekeerd.”
Gerelateerd aan Handelingen 1:2

Handelingen 10:38

Jezus uit Nazaret met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij.
Gerelateerd aan Handelingen 1:2

Johannes 3:34

Hij die door God gezonden is, spreekt de woorden van God, en God schenkt de Geest in overvloed.
Gerelateerd aan Handelingen 1:2

Handelingen 1:13

Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de IJveraar en Judas, de zoon van Jakobus.
Gerelateerd aan Handelingen 1:2

Efeze 4:8

Daarom staat er: 'Toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen.'
Gerelateerd aan Handelingen 1:2

Johannes 16:28

Ik ben bij de Vader vandaan gegaan en naar de wereld gekomen, nu verlaat ik de wereld weer en ga ik terug naar de Vader.’
Gerelateerd aan Handelingen 1:2

Galaten 1:1

Van Paulus, een apostel die niet is aangesteld of gezonden door mensen, maar door Jezus Christus en God, de Vader, die Christus uit de dood heeft opgewekt.
1
2
3
4
5
6
7
Volgende