Gerelateerd aan Genesis 49:10

Gerelateerd aan Genesis 49:10

Numeri 24:17

Wat ik zie is niet in het heden, wat ik waarneem is niet nabij. Een ster komt op uit Jakob, een scepter uit Israël. Hij verbrijzelt Moab de slapen, de kinderen van Set slaat hij neer.
Gerelateerd aan Genesis 49:10

Lukas 1:32

Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven.
Gerelateerd aan Genesis 49:10

Psalmen 60:7

(60:9) Van mij is Gilead, en van mij is Manasse, Efraïm is de helm op mijn hoofd, Juda de scepter in mijn hand.
Gerelateerd aan Genesis 49:10

Jesaja 42:1

Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde, ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen.
Gerelateerd aan Genesis 49:10

Hebreeën 7:14

Het is immers bij iedereen bekend dat onze Heer is voortgekomen uit Juda, en deze stam is door Mozes nooit met priesters in verband gebracht.
Gerelateerd aan Genesis 49:10

Jeremia 23:5

De dag zal komen-spreekt de HEER -dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven.
Gerelateerd aan Genesis 49:10

Jesaja 33:22

Want de HEER is onze rechter, de HEER is onze wetgever, de HEER is onze koning, hij zal ons redden.
Gerelateerd aan Genesis 49:10

Ezechiel 21:27

(21:32) Puin, puin, niets dan puin blijft er over, maar eerst moet hij nog komen aan wie ik het oordeel toevertrouw.
Gerelateerd aan Genesis 49:10

Zacharia 10:11

Wanneer ze door de zee trekken, die hen omspoelt, zal de HEER de golven bedwingen en de beddingen van de Nijl zullen droogvallen. Zo wordt de hoogmoed van Assyrië ten val gebracht en de scepter van Egypte gebroken.
Gerelateerd aan Genesis 49:10

Jesaja 9:6

(9:5) Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Gerelateerd aan Genesis 49:10

Daniel 9:25

Je moet weten en begrijpen: Vanaf het ogenblik waarop het woord is uitgegaan dat Jeruzalem hersteld en weer opgebouwd zal worden tot het tijdstip waarop een gezalfde vorst verschijnt, zullen zeven weken verstrijken; en het herstel en de wederopbouw van de stad, met pleinen en wallen en al, zal tweeënzestig weken duren, en het zal een tijd van verdrukking zijn.
Gerelateerd aan Genesis 49:10

Jesaja 55:4

Hem heb ik aangesteld als vorst en heerser over de naties, als getuige voor de volken.
Gerelateerd aan Genesis 49:10

Jesaja 49:6

Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jakob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einden der aarde reikt.’
Gerelateerd aan Genesis 49:10

Jesaja 11:12

Dan steekt hij een vaandel op voor de volken. Hij brengt bijeen wie uit Israël verdreven waren, de vluchtelingen uit Juda brengt hij samen, van de vier uiteinden van de aarde.
Gerelateerd aan Genesis 49:10

Jesaja 42:3

het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen.
Gerelateerd aan Genesis 49:10

Psalmen 108:8

(108:9) Van mij is Gilead, van mij is Manasse, Efraïm is de helm op mijn hoofd, Juda de scepter in mijn hand.
Gerelateerd aan Genesis 49:10

Mattheüs 1:21

Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’
Gerelateerd aan Genesis 49:10

Zacharia 2:11

(2:15) Er komt een tijd dat vele volken zich bij mij zullen aansluiten. Zij zullen mijn volk zijn, en bij jou, Sion, zal ik wonen.' Dan zullen jullie inzien dat de HEER van de hemelse machten mij naar jullie gezonden heeft.
Gerelateerd aan Genesis 49:10

2 Korinthe 5:10

Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht.
Gerelateerd aan Genesis 49:10

Jesaja 11:1

Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
1
2
3
Volgende