Galaten 4:6

NBV

6En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die 'Abba, Vader' roept.

SV

6En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!

KJV

6And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father.