Gerelateerd aan Filippensen 2:12-16

Gerelateerd aan Filippensen 2:12

2 Petrus 1:5

Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis,
Gerelateerd aan Filippensen 2:12

Lukas 13:23

Iemand vroeg hem: ‘Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?’ Hij antwoordde:
Gerelateerd aan Filippensen 2:12

1 Korinthe 15:58

Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.
Gerelateerd aan Filippensen 2:12

Johannes 6:27

U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven.’
Gerelateerd aan Filippensen 2:12

Hebreeën 4:11

Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust, en zo voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat.
Gerelateerd aan Filippensen 2:12

1 Petrus 2:11

Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen.
Gerelateerd aan Filippensen 2:12

Mattheüs 11:29

Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,
Gerelateerd aan Filippensen 2:12

Filippensen 1:27

Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan horen, of straks zelf kan zien, dat u één van geest bent en samen voor het geloof in het evangelie strijdt.
Gerelateerd aan Filippensen 2:12

Filippensen 3:13

Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt.
Gerelateerd aan Filippensen 2:12

Jesaja 66:2

Dit alles heb ik met eigen handen gemaakt, zo is dit alles ontstaan-spreekt de HEER. Toch sla ik acht op wie verdrukt wordt, op mensen met een gebroken geest, op ieder die huivert voor mijn woorden.
Gerelateerd aan Filippensen 2:12

2 Petrus 3:18

maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Amen.
Gerelateerd aan Filippensen 2:12

Galaten 6:7

Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.
Gerelateerd aan Filippensen 2:12

Hebreeën 6:10

Want God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt gedaan, hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun te verlenen aan de gelovigen.
Gerelateerd aan Filippensen 2:12

Hebreeën 12:28

Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden, om God zo te dienen dat hij er behagen in schept, met eerbied en ontzag.
Gerelateerd aan Filippensen 2:12

Romeinen 13:11

U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen.
Gerelateerd aan Filippensen 2:12

Hebreeën 5:9

En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding,
Gerelateerd aan Filippensen 2:12

Hebreeën 12:1

Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.
Gerelateerd aan Filippensen 2:12

1 Thessalonicensen 1:3

en gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus Christus, onze Heer.
Gerelateerd aan Filippensen 2:12

2 Timotheüs 2:10

daarom verdraag ik alles omwille van de uitverkorenen, opdat ook zij in Christus Jezus gered worden en eeuwige luister ontvangen.
Gerelateerd aan Filippensen 2:12

Filippensen 4:1

Daarom, broeders en zusters, die ik liefheb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en erekrans zijn, blijf standvastig in de Heer.
1
2
3
4
5
6
7
Volgende