Gerelateerd aan Zacharia 8:9

Gerelateerd aan Zacharia 8:9

1 Kronieken 22:13

Wanneer je je houdt aan de bepalingen en regels die de HEER met betrekking tot Israël aan zijn dienaar Mozes heeft opgedragen, zul je zeker slagen. Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen.
Gerelateerd aan Zacharia 8:9

Ezra 5:1

Toen begonnen de profeten Haggai en Zacharia, de kleinzoon van Iddo, in opdracht van de God van Israël te profeteren tegen de Judeeërs die in Juda en in Jeruzalem woonden.
Gerelateerd aan Zacharia 8:9

Jesaja 35:4

Zeg tegen het moedeloze volk: ‘Wees sterk en vrees niet, want jullie God komt met zijn wraak. Gods vergelding zal komen, hijzelf zal jullie bevrijden.’
Gerelateerd aan Zacharia 8:9

Jozua 1:8

Leg dat wetboek geen moment ter zijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen.
Gerelateerd aan Zacharia 8:9

Jozua 1:6

Wees vastberaden en standvastig, want jij moet dit volk leiden wanneer ze het land veroveren dat ik hun zal geven, zoals ik hun voorouders gezworen heb.
Gerelateerd aan Zacharia 8:9

Haggaï 1:12

Zerubbabel, zoon van Sealtiël, en Jozua, zoon van Josadak en hogepriester, en wie er van het volk nog over waren, luisterden naar de oproep die de HEER, hun God, had gedaan; ze luisterden naar de woorden van de profeet Haggai, die door de HEER, hun God, gezonden was. En het volk werd vervuld van vrees voor de HEER.
Gerelateerd aan Zacharia 8:9

Haggaï 1:1

In het tweede regeringsjaar van koning Darius, op de eerste dag van de zesde maand, richtte de HEER zich bij monde van de profeet Haggai tot Zerubbabel, zoon van Sealtiël en gouverneur van Juda, en tot Jozua, zoon van Josadak en hogepriester:
Gerelateerd aan Zacharia 8:9

Zacharia 8:13

Vroeger golden jullie bij de andere volken als vervloekt, Juda en Israël, maar nu ik jullie te hulp kom, zullen ze jullie als gezegend beschouwen. Geef dus de moed niet op en houd vol!
Gerelateerd aan Zacharia 8:9

1 Kronieken 28:20

Tot slot zei David tegen zijn zoon Salomo: 'Wees vastberaden en standvastig, ga aan het werk, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want God, de HEER, mijn God, staat je ter zijde. Hij zal je niet verlaten en niet van je zijde wijken zolang de uitvoering van het werk aan de tempel van de HEER niet is voltooid.
Gerelateerd aan Zacharia 8:9

Zacharia 8:18

En de HEER van de hemelse machten richtte zich tot mij:
Gerelateerd aan Zacharia 8:9

Haggaï 2:4

Maar houd vol, Zerubbabel-spreekt de HEER -,houd vol, Jozua, zoon van Josadak en hogepriester; jullie allen, bewoners van dit land, houd vol! -spreekt de HEER. Werk door, ik ben bij jullie-spreekt de HEER van de hemelse machten.
Gerelateerd aan Zacharia 8:9

2 Timotheüs 2:1

Mijn kind, wees sterk door de genade van Christus Jezus.
Gerelateerd aan Zacharia 8:9

Efeze 6:10

Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.
Gerelateerd aan Zacharia 8:9

Haggaï 2:21

'Zeg dit aan Zerubbabel, de gouverneur van Juda: "Ik zal de hemel en de aarde doen beven,