Gerelateerd aan Romeinen 8:24-25

Gerelateerd aan Romeinen 8:24

Hebreeën 11:1

Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.
Gerelateerd aan Romeinen 8:24

2 Korinthe 5:7

We leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar.
Gerelateerd aan Romeinen 8:24

1 Thessalonicensen 5:8

maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding.
Gerelateerd aan Romeinen 8:24

1 Petrus 1:3

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.
Gerelateerd aan Romeinen 8:24

2 Korinthe 4:18

Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.
Gerelateerd aan Romeinen 8:24

1 Petrus 1:21

Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God.
Gerelateerd aan Romeinen 8:24

Psalmen 146:5

Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,
Gerelateerd aan Romeinen 8:24

Hebreeën 6:18

Met deze twee onomkeerbare daden-die uitsluiten dat God liegt-heeft hij ons krachtig moed in willen spreken. Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt.
Gerelateerd aan Romeinen 8:24

Psalmen 33:18

Het oog van de HEER rust op wie hem vrezen en hopen op zijn trouw:
Gerelateerd aan Romeinen 8:24

Romeinen 12:12

Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.
Gerelateerd aan Romeinen 8:24

Zacharia 9:12

Keer terug naar de burcht, gevangenen. Jullie hoop is niet vergeefs geweest, want ook nu geldt de toezegging aan Sion: ik zal je dubbel schadeloosstellen.
Gerelateerd aan Romeinen 8:24

Romeinen 5:2

Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig.
Gerelateerd aan Romeinen 8:24

Kolossensen 1:27

Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister.
Gerelateerd aan Romeinen 8:24

Kolossensen 1:23

Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is, en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden.
Gerelateerd aan Romeinen 8:24

1 Johannes 3:3

Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is.
Gerelateerd aan Romeinen 8:24

Galaten 5:5

Want door de Geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardigen worden aangenomen.
Gerelateerd aan Romeinen 8:24

Kolossensen 1:5

omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereedligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie
Gerelateerd aan Romeinen 8:24

Titus 2:11

Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen.
Gerelateerd aan Romeinen 8:24

1 Petrus 1:10

Wat die redding inhoudt, trachtten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen.
Gerelateerd aan Romeinen 8:24

Romeinen 15:4

Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen.
1
2
3
Volgende