Romeinen 4:6-7

NBV

6Zo prijst ook David de mens gelukkig die door God rechtvaardig wordt verklaard zonder dat hij enige verdienste heeft:
7'Gelukkig is de mens wiens onrecht is vergeven, wiens zonden zijn bedekt;

SV

6Gelijk ook David den mens zalig spreekt, welken God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken;
7Zeggende: Zalig zijn zij, welker ongerechtigheden vergeven zijn, en welker zonden bedekt zijn;

KJV

6Even as David also describeth the blessedness of the man, unto whom God imputeth righteousness without works,
7Saying, Blessed are they whose iniquities are forgiven, and whose sins are covered.