Romeinen 3:13-20

NBV

13Hun keel is een open graf, hun tong is bedrieglijk, achter hun lippen schuilt het gif van een adder,
14hun mond is vol vervloeking en venijn.
15Ze haasten zich om bloed te vergieten,
16brengen ellende en vernietiging.
17De weg van de vrede kennen ze niet,
18angst voor God kennen ze niet.'
19Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degenen spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God.
20Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen.

SV

13Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen.
14Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid;
15Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten;
16Vernieling en ellendigheid is in hun wegen;
17En den weg des vredes hebben zij niet gekend.
18Er is geen vreze Gods voor hun ogen.
19Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij.
20Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.

KJV

13Their throat is an open sepulchre; with their tongues they have used deceit; the poison of asps is under their lips:
14Whose mouth is full of cursing and bitterness:
15Their feet are swift to shed blood:
16Destruction and misery are in their ways:
17And the way of peace have they not known:
18There is no fear of God before their eyes.
19Now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law: that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God.
20Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight: for by the law is the knowledge of sin.