Romeinen 15:5-6

NBV

5Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt.
6Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus.

SV

5Doch de God der lijdzaamheid en der vertroosting geve u, dat gij eensgezind zijt onder elkander naar Christus Jezus;
6Opdat gij eendrachtelijk, met een mond, moogt verheerlijken den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus.

KJV

5Now the God of patience and consolation grant you to be likeminded one toward another according to Christ Jesus:
6That ye may with one mind and one mouth glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ.