Gerelateerd aan Romeinen 12:2

Gerelateerd aan Romeinen 12:2

1 Petrus 1:14

Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst,
Gerelateerd aan Romeinen 12:2

Efeze 4:22

dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen,
Gerelateerd aan Romeinen 12:2

2 Korinthe 5:17

Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.
Gerelateerd aan Romeinen 12:2

Kolossensen 3:10

en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.
Gerelateerd aan Romeinen 12:2

1 Johannes 2:15

Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem,
Gerelateerd aan Romeinen 12:2

Efeze 5:17

Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.
Gerelateerd aan Romeinen 12:2

Ezechiel 36:26

Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.
Gerelateerd aan Romeinen 12:2

Romeinen 12:1

Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.
Gerelateerd aan Romeinen 12:2

1 Petrus 4:2

Zo iemand laat zich gedurende de rest van zijn leven niet meer leiden door menselijke verlangens maar door Gods wil.
Gerelateerd aan Romeinen 12:2

Johannes 15:19

Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie.
Gerelateerd aan Romeinen 12:2

Romeinen 13:14

Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt.
Gerelateerd aan Romeinen 12:2

Titus 3:5

en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest,
Gerelateerd aan Romeinen 12:2

Psalmen 51:10

(51:12) Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
Gerelateerd aan Romeinen 12:2

Jakobus 4:4

Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.
Gerelateerd aan Romeinen 12:2

2 Korinthe 4:4

de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is.
Gerelateerd aan Romeinen 12:2

Spreuken 3:1

Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast.
Gerelateerd aan Romeinen 12:2

Efeze 4:17

Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden.
Gerelateerd aan Romeinen 12:2

Johannes 17:14

Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor.
Gerelateerd aan Romeinen 12:2

Kolossensen 1:21

Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind,
Gerelateerd aan Romeinen 12:2

Galaten 5:22

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,
1
2
3
Volgende