Gerelateerd aan Romeinen 9:23

Gerelateerd aan Romeinen 9:23

Romeinen 2:4

Veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid, en weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen?
Gerelateerd aan Romeinen 9:23

Efeze 3:16

Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest,
Gerelateerd aan Romeinen 9:23

1 Petrus 1:2

door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede, in overvloed.
Gerelateerd aan Romeinen 9:23

Efeze 2:10

Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt.
Gerelateerd aan Romeinen 9:23

Kolossensen 1:27

Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister.
Gerelateerd aan Romeinen 9:23

Lukas 1:17

Als bode zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer.’
Gerelateerd aan Romeinen 9:23

2 Thessalonicensen 2:13

Maar voor u, broeders en zusters, geliefden van de Heer, moeten wij God altijd danken. Hij heeft u als eersten uitgekozen om te worden gered door de Geest die heilig maakt en door het geloof in de waarheid.
Gerelateerd aan Romeinen 9:23

2 Timotheüs 2:21

Als iemand zich van alle kwaad gereinigd heeft, wordt hij een bijzonder en geheiligd voorwerp, dat zijn eigenaar vele diensten kan bewijzen en geschikt is voor elk goed doel.
Gerelateerd aan Romeinen 9:23

Titus 3:3

Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst, we verafschuwden en haatten elkaar.
Gerelateerd aan Romeinen 9:23

1 Thessalonicensen 5:9

Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus.
Gerelateerd aan Romeinen 9:23

1 Kronieken 29:18

HEER, God van onze voorouders Abraham, Isaak en Israël, koester dit blijk van de gezindheid van uw volk voor altijd en laat hun hart op u gericht zijn.
Gerelateerd aan Romeinen 9:23

Efeze 3:8

Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen,
Gerelateerd aan Romeinen 9:23

Romeinen 8:29

Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters.
Gerelateerd aan Romeinen 9:23

Romeinen 5:20

En later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen; maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger.
Gerelateerd aan Romeinen 9:23

Efeze 1:6

tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.
Gerelateerd aan Romeinen 9:23

Efeze 1:18

Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen,
Gerelateerd aan Romeinen 9:23

2 Thessalonicensen 1:10

Op die dag komt hij om te worden geprezen door al de zijnen, om te worden geëerd door allen die tot geloof gekomen zijn-ook door u, want u hebt ons getuigenis aangenomen.
Gerelateerd aan Romeinen 9:23

Efeze 2:7

Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus.
Gerelateerd aan Romeinen 9:23

Efeze 2:3

Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander.
Gerelateerd aan Romeinen 9:23

Kolossensen 1:12

Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht.