Gerelateerd aan Romeinen 8:10

Gerelateerd aan Romeinen 8:10

Efeze 3:17

zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.
Gerelateerd aan Romeinen 8:10

Galaten 2:20

ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.
Gerelateerd aan Romeinen 8:10

Johannes 17:23

ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.
Gerelateerd aan Romeinen 8:10

Kolossensen 3:3

U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.
Gerelateerd aan Romeinen 8:10

Kolossensen 1:27

Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister.
Gerelateerd aan Romeinen 8:10

Filippensen 1:23

Ik word naar twee kanten getrokken: enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste;
Gerelateerd aan Romeinen 8:10

2 Korinthe 5:21

God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.
Gerelateerd aan Romeinen 8:10

Romeinen 8:11

Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.
Gerelateerd aan Romeinen 8:10

Johannes 15:5

Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.
Gerelateerd aan Romeinen 8:10

1 Korinthe 15:45

Zo staat er ook geschreven: 'De eerste mens, Adam, werd een levend, aards wezen.' Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest.
Gerelateerd aan Romeinen 8:10

2 Korinthe 5:1

Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel.
Gerelateerd aan Romeinen 8:10

Johannes 11:25

Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft,
Gerelateerd aan Romeinen 8:10

Filippensen 3:9

en één met hem zijn-niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus.
Gerelateerd aan Romeinen 8:10

Openbaring 14:13

Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: 'Schrijf op: "Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven."' En de Geest beaamt: 'Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen.'
Gerelateerd aan Romeinen 8:10

Johannes 14:19

Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven.
Gerelateerd aan Romeinen 8:10

2 Korinthe 5:6

Dus wij blijven altijd vol goede moed, ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen.
Gerelateerd aan Romeinen 8:10

2 Petrus 1:13

Maar het lijkt me goed u wakker te houden door het telkens opnieuw onder uw aandacht te brengen zolang ik in deze tent verblijf.
Gerelateerd aan Romeinen 8:10

2 Korinthe 4:11

Wij levenden worden altijd omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijke bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt.
Gerelateerd aan Romeinen 8:10

Hebreeën 12:23

voor de gemeenschap van eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn, voor God, de rechter van allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen zijn,
Gerelateerd aan Romeinen 8:10

Romeinen 5:21

Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer.
1
2
Volgende