Gerelateerd aan Romeinen 6:23

Gerelateerd aan Romeinen 6:23

Johannes 3:36

Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.’
Gerelateerd aan Romeinen 6:23

Romeinen 5:12

Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd.
Gerelateerd aan Romeinen 6:23

Jakobus 1:15

Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort.
Gerelateerd aan Romeinen 6:23

Johannes 6:40

Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken.’
Gerelateerd aan Romeinen 6:23

Mattheüs 25:46

Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’
Gerelateerd aan Romeinen 6:23

Ezechiel 18:4

Weet dat alle mensenlevens mij toebehoren: zowel het leven van de ouders als dat van hun kinderen ligt in mijn hand, en alleen wie zondigt zal sterven.
Gerelateerd aan Romeinen 6:23

Ezechiel 18:20

Iemand die zondigt zal sterven, maar een zoon hoeft niet te boeten voor de schuld van zijn vader, en een vader hoeft niet te boeten voor de schuld van zijn zoon; wie rechtvaardig is wordt als een rechtvaardige behandeld, en een slecht mens wordt voor zijn slechte daden gestraft.
Gerelateerd aan Romeinen 6:23

Romeinen 2:7

Aan wie het goede doet en daarin volhardt, aan wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt hij het eeuwige leven.
Gerelateerd aan Romeinen 6:23

Openbaring 21:8

Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.'
Gerelateerd aan Romeinen 6:23

Romeinen 5:21

Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer.
Gerelateerd aan Romeinen 6:23

Johannes 5:24

Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.
Gerelateerd aan Romeinen 6:23

Johannes 10:28

Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven.
Gerelateerd aan Romeinen 6:23

Genesis 2:17

maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’
Gerelateerd aan Romeinen 6:23

Galaten 6:7

Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.
Gerelateerd aan Romeinen 6:23

Romeinen 6:16

Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak.
Gerelateerd aan Romeinen 6:23

Romeinen 5:17

Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo'n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus.
Gerelateerd aan Romeinen 6:23

1 Korinthe 6:9

Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen, schandknapen noch knapenschenders,
Gerelateerd aan Romeinen 6:23

Jesaja 3:11

Wee de goddeloze, hem gaat het slecht, al wat hij doet wordt hem vergolden.
Gerelateerd aan Romeinen 6:23

Titus 1:2

die hoop geeft op het eeuwige leven dat God, die niet liegt, vóór alle tijden heeft beloofd.
Gerelateerd aan Romeinen 6:23

1 Johannes 5:11

Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon.
1
2
Volgende