Gerelateerd aan Romeinen 4:24-25

Gerelateerd aan Romeinen 4:24

Handelingen 2:24

God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden.
Gerelateerd aan Romeinen 4:24

1 Petrus 1:21

Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God.
Gerelateerd aan Romeinen 4:24

Handelingen 13:30

Maar God heeft hem opgewekt uit de dood;
Gerelateerd aan Romeinen 4:24

Handelingen 2:39

want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’
Gerelateerd aan Romeinen 4:24

Hebreeën 13:20

Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid,
Gerelateerd aan Romeinen 4:24

Johannes 3:14

De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft,
Gerelateerd aan Romeinen 4:24

Romeinen 10:9

Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.
Gerelateerd aan Romeinen 4:24

Efeze 1:18

Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen,
Gerelateerd aan Romeinen 4:24

Markus 16:16

Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.
Gerelateerd aan Romeinen 4:25

1 Johannes 4:9

En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven.
Gerelateerd aan Romeinen 4:25

Jesaja 53:5

Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.
Gerelateerd aan Romeinen 4:25

1 Johannes 2:2

Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.
Gerelateerd aan Romeinen 4:25

Efeze 5:2

en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.
Gerelateerd aan Romeinen 4:25

Mattheüs 20:28

-zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’
Gerelateerd aan Romeinen 4:25

2 Korinthe 5:21

God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.
Gerelateerd aan Romeinen 4:25

1 Petrus 2:24

Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.
Gerelateerd aan Romeinen 4:25

Galaten 1:4

die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Dat is de wil van onze God en Vader.
Gerelateerd aan Romeinen 4:25

1 Petrus 3:18

Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt.
Gerelateerd aan Romeinen 4:25

Openbaring 1:5

en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed,
Gerelateerd aan Romeinen 4:25

1 Korinthe 15:17

Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonden
1
2
Volgende