Gerelateerd aan Romeinen 1:11-12

Gerelateerd aan Romeinen 1:11

Handelingen 8:15

Nadat ze waren aangekomen, baden ze dat ook de Samaritanen de heilige Geest mochten ontvangen,
Gerelateerd aan Romeinen 1:11

Handelingen 19:6

en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden.
Gerelateerd aan Romeinen 1:11

Romeinen 15:29

En ik weet dat wanneer ik kom, ik met de volle zegen van Christus kom.
Gerelateerd aan Romeinen 1:11

Romeinen 16:25

Aan hem die bij machte is u kracht te geven, overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig, overeenkomstig de onthulling van het geheim waarover eeuwenlang gezwegen is,
Gerelateerd aan Romeinen 1:11

Romeinen 15:32

Dan kan ik, indien God het wil, vol vreugde naar u toe komen om in uw gezelschap nieuwe kracht op te doen.
Gerelateerd aan Romeinen 1:11

2 Korinthe 9:14

In hun gebed voor u spreken ze hun verlangen naar u uit, omdat ze zien hoe overstelpend goed God voor u is geweest.
Gerelateerd aan Romeinen 1:11

2 Petrus 1:12

Daarom zal ik u hieraan blijven herinneren, hoewel u dit alles wel weet en gegrondvest bent in de waarheid die u hebt leren kennen.
Gerelateerd aan Romeinen 1:11

2 Samuel 13:39

vatte koning David het plan op om tegen Absalom ten strijde te trekken, want de rouw over de dood van Amnon was voorbij.
Gerelateerd aan Romeinen 1:11

2 Thessalonicensen 3:3

Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.
Gerelateerd aan Romeinen 1:11

2 Korinthe 1:21

Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd,
Gerelateerd aan Romeinen 1:11

Galaten 3:2

Ik wil maar één ding van u weten: hebt u de Geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven?
Gerelateerd aan Romeinen 1:11

Romeinen 15:23

Maar ik heb mijn taak in deze streken nu beëindigd; en omdat ik er zo naar verlang om na al die jaren naar u toe te komen,
Gerelateerd aan Romeinen 1:11

2 Korinthe 11:4

U hebt er immers geen enkel bezwaar tegen dat iemand u een andere Jezus verkondigt dan wij hebben gedaan, of dat u een andere Geest of een ander evangelie ontvangt dan u ontvangen hebt.
Gerelateerd aan Romeinen 1:11

Filippensen 2:26

Maar hij verlangt ernaar u allen weer te zien en maakt zich grote zorgen, omdat u van zijn ziekte hebt gehoord.
Gerelateerd aan Romeinen 1:11

2 Petrus 3:17

Geliefde broeders en zusters, u weet van tevoren wat er gaat komen. Wees daarom op uw hoede en laat u niet meeslepen op de dwaalwegen van wettelozen. Laat uw standvastigheid niet varen,
Gerelateerd aan Romeinen 1:11

Handelingen 19:21

Na deze gebeurtenissen vatte Paulus het plan op om eerst nog naar Macedonië en Achaje te reizen en vervolgens naar Jeruzalem te gaan. Hij verklaarde: ‘Als ik daar ben geweest, moet ik ook een bezoek aan Rome brengen.’
Gerelateerd aan Romeinen 1:11

Filippensen 1:8

God kan getuigen dat ik naar u allen verlang met de genegenheid van Christus Jezus.
Gerelateerd aan Romeinen 1:11

1 Petrus 5:12

Met de hulp van Silvanus, die ik als een betrouwbare broeder beschouw, heb ik u deze korte brief geschreven, om u moed in te spreken en om u er nadrukkelijk van te verzekeren dat het werkelijk de genade van God is die u staande houdt.
Gerelateerd aan Romeinen 1:11

1 Thessalonicensen 3:13

Moge de Heer u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan wanneer onze Heer Jezus komt met al zijn engelen. Amen.
Gerelateerd aan Romeinen 1:11

Filippensen 4:1

Daarom, broeders en zusters, die ik liefheb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en erekrans zijn, blijf standvastig in de Heer.
1
2
3
Volgende