Gerelateerd aan Richteren 6:36-40

Gerelateerd aan Richteren 6:36

Richteren 6:14

Toen wendde de HEER zich tot Gideon en zei: 'Toon je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht.'
Gerelateerd aan Richteren 6:36

Exodus 4:1

Weer maakte Mozes bezwaar. 'Ze zullen me vast niet geloven en niet naar me luisteren, 'zei hij. 'Ze zullen zeggen: "De HEER is helemaal niet aan jou verschenen."'
Gerelateerd aan Richteren 6:36

2 Koningen 20:9

'Ja, 'antwoordde Jesaja, 'de HEER zal u een teken geven dat hij zijn belofte zal nakomen. Wat denkt u, zal de schaduw tien graden vooruitgaan of tien graden achteruit?'
Gerelateerd aan Richteren 6:36

Richteren 6:17

Toen zei Gideon: 'Heer, als ú het bent die tot mij spreekt en ik uw gunst geniet, geef me dan een teken.
Gerelateerd aan Richteren 6:36

Psalmen 103:13

Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.
Gerelateerd aan Richteren 6:36

Mattheüs 16:1

De Farizeeën en de Sadduceeën kwamen hem op de proef stellen met de vraag hun een teken uit de hemel te tonen.
Gerelateerd aan Richteren 6:37

Mattheüs 15:24

Hij antwoordde: ‘Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël.’
Gerelateerd aan Richteren 6:37

Hosea 14:5

(14:6) Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Het zal bloeien als een lelie, wortelen als een ceder op de Libanon;
Gerelateerd aan Richteren 6:37

Mattheüs 10:5

Deze twaalf zond Jezus uit, en hij gaf hun de volgende instructies: ‘Sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek geen Samaritaanse stad.
Gerelateerd aan Richteren 6:37

Deuteronomium 32:2

Moge mijn onderricht neerdalen als regen, mogen mijn woorden zijn als milde dauw, als regen die de grond doordrenkt, lenteregen die het groen in bloei zet.
Gerelateerd aan Richteren 6:37

Hosea 6:3

Dan zullen wij hem kennen, ernaar jagen om de HEER te kennen. Even zeker als de dageraad zal hij komen, hij komt naar ons als milde regen, als de lenteregen die de aarde drenkt.'
Gerelateerd aan Richteren 6:37

Psalmen 72:6

Moge hij zijn als regen die valt op kale akkers, als buien die de aarde doordrenken.
Gerelateerd aan Richteren 6:37

Psalmen 147:19

Hij maakt zijn woorden aan Jakob bekend, zijn wetten en voorschriften aan Israël.
Gerelateerd aan Richteren 6:38

Jesaja 35:7

Het verzengde land wordt een waterplas, dorstige grond wordt waterrijk gebied; waar eenmaal jakhalzen huisden, maakt dor gras plaats voor riet en biezen.
Gerelateerd aan Richteren 6:39

Genesis 18:32

Abraham zei: ‘Ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het nog één keer waag iets te zeggen: stel dat het er maar tien zijn.’ ‘Dan zal ik haar niet verwoesten omwille van die tien.’
Gerelateerd aan Richteren 6:39

Jesaja 50:2

Waarom was er niemand toen ik kwam? Waarom antwoordde niemand toen ik riep? Zou mijn arm te kort zijn om te bevrijden? Ontbreekt het mij aan kracht om te redden? Alleen al door te dreigen laat ik de zee droogvallen en vorm ik rivieren om tot woestijn, waarin de vis stinkt door gebrek aan water en van dorst sterft.
Gerelateerd aan Richteren 6:39

Psalmen 107:33

Hij maakt van rivieren woestijn, van waterbronnen dorstig land,
Gerelateerd aan Richteren 6:39

Mattheüs 21:43

Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u worden ontnomen, en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen.
Gerelateerd aan Richteren 6:39

Jesaja 35:6

Verlamden zullen springen als herten, de mond van stommen zal jubelen: waterstromen zullen de woestijn splijten, beken de dorre vlakte doorsnijden.
Gerelateerd aan Richteren 6:39

Romeinen 11:12

Maar als hun overtreding al een rijke gave voor de wereld is en hun falen een rijke gave voor de heidenen, hoeveel rijker zal dan de gave zijn wanneer zij zich allen hebben bekeerd.
1
2
Volgende