Gerelateerd aan Psalmen 51:13

Gerelateerd aan Psalmen 51:13

Lukas 22:32

Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken.’
Gerelateerd aan Psalmen 51:13

Handelingen 26:18

om hun de ogen te openen, zodat ze zich van de duisternis naar het licht keren, en van de macht van Satan naar God. Door het geloof in mij zullen ze vergeving krijgen voor hun zonden, en samen met allen die mij toebehoren zullen ze deel krijgen aan mijn koninkrijk.”
Gerelateerd aan Psalmen 51:13

2 Korinthe 5:8

We blijven vol goede moed, ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen.
Gerelateerd aan Psalmen 51:13

Jesaja 6:10

Maak het hart van het volk ongevoelig, stop hun oren toe, smeer hun ogen dicht. Dan kunnen ze met hun ogen niet zien, met hun oren niet luisteren, en tot hun hart zal het niet doordringen. Ze zullen niet naar mij terugkeren en geen herstel vinden.’
Gerelateerd aan Psalmen 51:13

Psalmen 25:8

Goed en rechtvaardig is de HEER: hij wijst zondaars de weg,
Gerelateerd aan Psalmen 51:13

Jeremia 31:18

Ik heb wel gehoord hoe Efraïm treurt: “U hebt mij geslagen als een jonge os die nog niet is afgericht. Breng mij bij u terug, laat mij terugkeren, want u, HEER, bent mijn God.
Gerelateerd aan Psalmen 51:13

Jesaja 2:3

machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’ Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.
Gerelateerd aan Psalmen 51:13

Mattheüs 18:3

en zei: ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan.
Gerelateerd aan Psalmen 51:13

Handelingen 13:10

zei hij: ‘U bent een bedrieger, een gewetenloze oplichter, een kind van de duivel en een vijand van elke vorm van gerechtigheid. Hoe durft u de rechte wegen van de Heer te veranderen in kronkelpaden?
Gerelateerd aan Psalmen 51:13

Psalmen 19:7

(19:8) De wet van de HEER is volmaakt: levenskracht voor de mens. De richtlijn van de HEER is betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige.
Gerelateerd aan Psalmen 51:13

Handelingen 2:38

Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden,
Gerelateerd aan Psalmen 51:13

Psalmen 22:27

(22:28) Overal, tot aan de einden der aarde, zal men de HEER gedenken en zich tot hem wenden. Voor u zullen zich buigen alle stammen en volken.
Gerelateerd aan Psalmen 51:13

Handelingen 15:3

Nadat de gemeente hun uitgeleide had gedaan, gingen ze op weg en trokken ze door Fenicië en Samaria. Daar verhaalden ze uitvoerig over de bekering van de heidenen, iets dat bij alle gelovigen grote vreugde wekte.
Gerelateerd aan Psalmen 51:13

Handelingen 9:19

en nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten. Hij bleef enkele dagen bij de leerlingen in Damascus
Gerelateerd aan Psalmen 51:13

Zacharia 3:1

Vervolgens liet hij me de hogepriester Jozua zien. Deze stond voor de engel van de HEER, met aan zijn rechterhand Satan, die tegen hem pleitte.
Gerelateerd aan Psalmen 51:13

Handelingen 3:19

Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden.
Gerelateerd aan Psalmen 51:13

Johannes 21:15

Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’
Gerelateerd aan Psalmen 51:13

Psalmen 32:5

Toen beleed ik u mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe, ik zei: 'Ik beken de HEER mijn ontrouw' -en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. sela
Gerelateerd aan Psalmen 51:13

Psalmen 25:4

Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan.
Gerelateerd aan Psalmen 51:13

Jakobus 5:19

Broeders en zusters, als een van u afdwaalt van de waarheid en een ander laat hem daarheen terugkeren,
1
2
Volgende