Open de Bijbel

Psalmen 44:24-26
NBV 24 (44:25) Waarom verbergt u uw gelaat, waarom vergeet u onze ellende, onze nood? 25 (44:26) Onze ziel ligt neergebogen in het stof, ons lichaam vastgekleefd aan de aarde. 26 (44:27) Sta op, kom ons te hulp, verlos ons, omwille van uw trouw. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 24 Waak op, waarom zoudt Gij slapen, HEERE! Ontwaak, verstoot niet in eeuwigheid. 25 Waarom zoudt Gij Uw aangezicht verbergen, onze ellende en onze onderdrukking vergeten? 26 Want onze ziel is in het stof nedergebogen; onze buik kleeft aan de aarde. [ (Psalms 44:27) Sta op, ons ter hulp, en verlos ons om Uwer goedertierenheid wil. ]Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 24 Wherefore hidest thou thy face, and forgettest our affliction and our oppression? 25 For our soul is bowed down to the dust: our belly cleaveth unto the earth. 26 Arise for our help, and redeem us for thy mercies' sake.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version